Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Ändra och förändras

Reuters ruta 18/5 1990

I radioreportaget från Kajsaniemi den första maj i år upprepades flera gånger av två olika personer frågan om första maj-firandet hade "ändrat". Eftersom jag hört samma verbform också i andra sammanhang, undrar jag hur en sådan form uppstått och hur den bedöms av språkvårdarna. Enligt min åsikt är de passiva formerna ändrats respektive förändrats de enda riktiga i detta sammanhang.
T.M., Helsingfors 

Enligt allmänsvenskt språkbruk kan ändra och förändra bara användas transitivt, dvs. med med objekt. Man kan alltså ändra sina planer, ändra åsikt och ändra sig, liksom man kan försöka förändra världen. Följaktligen kan första maj-firandet ändras eller snarare förändras, men inte "ändra".

Detta alltså enligt reglerna för svenskt standardspråk. Men det intressanta är att ändra tycks kunna användas intransitivt (utan objekt) i nästan alla finlandssvenska dialekter, från Nyland till Åboland, Åland och Österbotten. Det finns visserligen vissa gradskillnader och olika restriktioner, men t.ex. ordsamlingarna för den finlandssvenska dialektordboken har exempel på typen "det har ändrat mycket här sedan jag var barn" från alla våra huvudsakliga dialektområden.

För mig är uttryckssättet välbekant från sydvästra skärgården. Från Sibbo har en kollega till mig gett följande exempel från dialektinspelningar: "... så märkt' man att deras språk hadd' ocksån ändra" och "ja kommer int på nånting som sku ha ändra".

Från södra Finland finns det flera belägg på ändra sagt om personer (typ "hon har inte ändrat just alls sen jag såg henne senast"), men enligt en annan kollega till mig brukas detta knappast i norra Österbotten.

Det är inte heller fråga om någon ny företeelse, utan många av beläggen är över femtio år gamla. Att ändra har kunnat användas på detta sätt i åländska dialekter redan på 1930-talet (och för allt jag vet kanske hundra år tidigare) talar mot att det skulle vara fråga om finskt inflytande, men säker kan man naturligtvis inte vara.

Det som är svårt att säga är när och i vilken mån en sådan användning av ändra har kommit in i icke-dialektal finlandssvenska. Själv har jag helt nyligen blivit avslöjad för att i en artikel ha skrivit att "attityderna har ändrat", vilket jag snarast tillskriver influens från åboländsk dialekt. Hugo Bergroth tar inte upp företeelsen i sin Finlandssvenska från 1917 (och inte heller i andra upplagan från 1928), och så vitt jag har kunnat se behandlas den inte heller i något senare verk om finlandssvenskan. Men att en intransitiv användning av ändra förekommer i dag i icke-dialektal finlandssvenska visar bl.a. det nämnda radioreportaget.

Enligt de uppgifter jag har är en sådan användning av ändra okänd i Sverige, också i regionalt och dialektalt bruk. Jag har emellertid inte haft möjlighet att kontrollera saken med de svenska dialektarkiven.

Faktum kvarstår i varje fall: i korrekt svenskt språkbruk bör ändra användas bara transitivt. Det är åtminstone min uppfattning, även om jag vet att jag själv har syndat också mot den regeln. Skriv som jag lär och inte som jag skriver ...

En annan fråga som aktualiseras i det här sammanhanget är skillnaden mellan ändras och förändras. Den tas upp också av en annan frågeställare, som påtalar skylttexten ”FÖRKÖRSRÄTT FÖRÄNDRATS” som förekommer på olika håll i Helsingforsregionen. Att texten i all sin korthet innehåller flera andra grova fel skall vi här förbigå med tystnad, men frågan är om det borde stå ÄNDRAD FÖRKÖRSRÄTT eller FÖRÄNDRAD FÖRKÖRSRÄTT.

Som tumregel kan man säga att ändras/ändrad innebär en aktiv och medveten åtgärd, medan förändras/förändrad ofta anger att något sker mer eller mindre av sig självt. Det naturliga vore därför att säga att första maj-firandet har förändrats under årens lopp (eftersom det knappast har skett genom aktiva målmedvetna beslut), medan förkörsrätten naturligtvis är ändrad genom ett myndighetsbeslut. På samma sätt säger man att en människa har förändrats medan t.ex. en bestämmelse har ändrats.

Mikael Reuter