Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Kontorsbyggning?

Reuters ruta 13/10 1989

Vilken betydelse har orden kansli, byrå och kontor? Hur översätter man bäst ordet toimisto då det är fråga om en sammanslutnings "sekretariat" med en handfull anställda som sköter korrespondens, diverse utskick och dylikt?
U.E., Helsingfors

Slår man i ordböckerna visar det sig att kansli, byrå och kontor i många avseenden har överlappande betydelser, samtidigt som vart och ett av dem har särdrag som skiljer det från de andra. För att komplettera bilden bör vi dessutom lägga till ytterligare två närstående ord, nämligen sekretariat (som frågaren nämner indirekt) och expedition. Alla de här orden kan nämligen i olika sammanhang användas som motsvarigheter till finskans toimisto.

I mina förklaringar bygger jag i hög grad på Svensk ordbok (1986) och i viss utsträckning på Illustrerad svensk ordbok (1964).

Låt oss börja med byrå och kontor. Den främsta skillnaden mellan dem är att byrå framför allt avser en administrativ enhet, medan ordet kontor i första hand avser arbetsplatsen, dvs. lokalerna.

Det fristående byrå används nästan uteslutande om en enhet inom offentlig förvaltning. Myndigheterna i både Finland och Sverige är typiskt uppbyggda så, att de består av avdelningar som i sin tur är indelade i byråer. Under byråerna kan det sedan finnas sektioner. Det finns naturligtvis flera andra modeller, men detta är huvudmönstret.

Som slutled i sammansatta ord ingår byrå också i beteckningar för privata företag som vanligen erbjuder en viss typ av tjänster: advokatbyrå, arkitektbyrå, detektivbyrå, ingenjörsbyrå, reklambyrå, resebyrå, översättningsbyrå. De sammansatta orden kan också beteckna en liten lokal med utåtriktad verksamhet, som turistbyrå och valbyrå.

Ordet byrå används alltså nästan aldrig för att beteckna själva arbetsplatsen eller lokalen. Man säger alltså inte "Jag arbetar på (en) byrå" eller "Jag måste gå till byrån på lördag". I sådana fall talar man i stället om kontor.

Ett kontor är alltså en arbetsplats för tjänstemän som sysslar med skrivbordsarbete, framför allt av administrativ natur. Betydelsen framgår ganska tydligt av sammansättningar som kontorsarbete, kontorsinredning, kontorslandskap, kontorsmaskin och kontorsvana. Talar man om ett företags huvudkontor avser man i allmänhet både själva huset/lokalen och den personal som arbetar där. En kontorist är en person som innehar en lägre befattning på ett kontor – i Finland ofta kallad "byråfunktionär" enligt finskt mönster.

Ett kansli är en avdelning inom ett verk, en myndighet eller en organisation som har hand om skrivelser och andra formella uppgifter – allt från regeringskansliet till partikanslier och skolkanslier. Mindre organisationer har i allmänhet inte ett kansli utan snarare ett sekretariat. Ett sådant behöver alltså inte ha hand om bara sekreterarfunktioner – t.ex. Svenska språknämnden i Stockholm har ett sekretariat med närmare tio anställda.

Slutligen har vi då ordet expedition som ofta avser en plats där något ställs i ordning och vidarebefordras, t.ex. godsexpedition och postexpedition, men som också kan beteckna en mindre enhet eller ett rum där man sköter praktiska saker som utsändning av brev, utanordning av pengar o.dyl. Expeditionen kan alltså vara en del av ett kontor.

I det konkreta fall som frågeställaren nämner verkar det som om sekretariat vore den bästa översättningen av toimisto. Kansli kommer knappast i fråga, än mindre byrå, kontor eller expedition.

***

Jag såg en skylt i Bemböle: Stadens servicebyggning. Vad är det för något? Borde det inte vara byggnad eller existerar byggning som ord?
A.L., Helsingfors

Ordet byggning är mindre brukligt än byggnad, men visst existerar det. Ofta betecknar det ett större hus. I det här fallet undrar man vad som riktigt avses. Är det ett servicehus där pensionärer kan få hjälp med måltider o.dyl., eller är det en byggnad för teknisk service och underhåll?

Mikael Reuter