Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Fastän och även om

Reuters ruta 10/6 1988

Vid mina svenska studier har jag upprepade gånger stött på följande: Hur är det med uttrycken ”fastän” och ”även om”? Är de synonymer? Finns det regler för användningen?
En finne för tvåspråkighet

I väldigt många fall är det så att även om används i praktiskt taget samma betydelse som fastän (och det något vardagligare fast). Ytterligare ett uttryck med likartad betydelse är trots att.

Den betydelse som är gemensam för alla dessa uttryck definieras i Svensk ordbok som ”i motsats till vad som kunde förväntas av att (det förhåller sig på det angivna sättet)”. Tydligast uttrycks detta motsats- eller beroendeförhållande av uttrycket trots att.

Både fastän och trots att anger i princip alltid att en viss omständighet gör att man kunde vänta sig att något annat inte vore möjligt eller sannoligt, men att detta andra ändå existerar eller äger rum. ”Fastän det redan är sommar är nätterna kalla”, ”Trots att den egentliga semesterperioden inte ännu har börjat finns det mängder av husvagnar på vägarna”.

I meningar som dessa är fastän och trots att helt utbytbara, och vi kunde också i bägge fallen tänka oss både fast och även om med oförändrad betydelse.

Vad är det då som skiljer – eller kan skilja – även om från fastän och trots att? Låt oss se på några exempel, hämtade ur en konkordans över romantexter (exemplen är i någon mån förenklade och friserade för åskådlighetens skull).

”Hon var beroende av att andra fanns, även om de inte vistades i samma rum.”
”Mina föräldrar tycker om mig, även om de inte alltid förstår mig.”
”Men de var bara djur, även om de var renrasiga.”
”Även om jag hade varit den verklige fadern så ...”
”Matransonerna var säkra även om de var knappa.”

Vi ser att även om i dessa exempel inte kan bytas ut mot fastän eller trots att utan att bertydelsen förändras.

Det har i vissa fall att göra med att de omständigheter som uttrycks med även om inte i sig är sådana att de skulle utgöra något hinder för det som sägs i huvudsatsen. Det finns t.ex. ingenting som säger att matransonerna inte borde ha varit säkra därför att de var knappa eller att de varelser som är renrasiga inte kunde förväntas vara djur.

I andra fall används även om för att uttrycka ett förhållande som inte stämmer, t.ex. ”Även om jag varit den riktige fadern ...” Ett fastän där skulle förutsätta att berättaren hade varit den riktige fadern.

I den första meningen åter behöver även om inte innebära att de andra aldrig vistades i samma rum, vilket vore den rimliga tolkningen om man i stället använde fastän eller trots att.

Ytterligare ett bra exempel på skillnaden mellan även om och fastän finner vi i Svensk ordbok: ”Vattnet har blivit bättre, även om man inte kan bada i det”.
Här går det inte att använda fastän, därför att det skulle förutsätta att vatten som man inte kan bada i normalt inte kan bli bättre.

Slutligen kan vi som utgångspunkt ta (den felaktiga) föreställningen att rikedom vanligen är en förutsättning för lycka. Vi kan då säga ”Hon är lycklig, fastän hon inte är rik” eller ”hon är lycklig, även om hon inte är rik”.

Däremot kan man knappast hävda att man måste vara lycklig eller vacker för att bli rik, och därför kan vi inte säga ”hon är rik, fastän hon inte är lycklig/vacker”. Men det är helt logiskt att säga ”hon är rik, även om hon inte är lycklig/vacker”. I sådana fall betyder även om helt enkelt i stort sett detsamma som ’men’.

Mikael Reuter