Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Formuleringsmissar

Reuters ruta 4/9 1987

Den 13 augusti ingick i Dagboken en notis med rubriken ”Krock på Lahtisvägen”. Sista satsen lyder: ”Krocken förorsakade rusning eftersom alla tre filer stängdes av för undersökning.” I mina öron låter satsen förbryllande; borde inte krocken ha förorsakat trafikstopp?
VA

Jag håller helt med frågeställaren om att det är svårt att tänka sig att en krock förorsakar rusning. Det skulle i så fall bero på att massor av nyfikna tog sig för att köra till platsen för att se efter vad som har hänt!

Det är tydligt att skribenten här har associerat ordet rusning med det som är utmärkande för rusningstrafiken i en större stad eller för t.ex. julrusningen, alltså en anhopning av bilar respektive människor med trängsel och stockningar som resultat. Orsaken (rusningen) förväxlas alltså med verkan (stockningen).

Men i det aktuella fallet var det alltså inte någon rusning som var orsak till stockningen. Trafikmängden var uppenbarligen normal, men i och med att vägen stängdes av uppstod det trafikstockning och rentav trafikstopp.

En annan liten notis i tidningen häromdagen är ett bra exempel på hur det kan gå när man har lite för bråttom och inte riktigt tänker på syftningarna. Det stod nämligen så här:

”XX dömdes på fredagen till 8 750 marks böter för grovt äventyrande av trafiken i Tavastehus rådstuvurätt.”

Tydligen var det nära ögat att det hade blivit trafikstopp i rådstuvurätten.

Bortsett från syftningsfelet var för övrigt också brottsbenämningen fel. På finska kallas brottet visserligen ”liikenteen vaarantaminen”, men i en dylik konstruktion är vaarantaa och äventyra inte synonyma.

Talar man om att ”äventyra trafiken” innebär det att man sätter hela trafiken på spel, dvs. gör något som kan leda till att trafiken stoppas (vilket ju i och för sig kan hända, jfr olyckan på Lahtisvägen). Men det som avses här är att man utsätter sina medtrafikanter för fara. Den riktiga formuleringen i vägtrafiklagen är äventyrande av trafiksäkerheten.

Meningen kunde t.ex. ha formulerats så här: XX dömdes i fredags i Tavastehus rådstuvurätt till 8 750 marks böter för grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

***

Varför skall det föreslås så mycket, när det i själva verket är fråga om att anse. Två exempel bland många:
”Yrkesutbildningen bör ökas och förbättras inom de yrkesgrupper där bristen på arbetskraft är som störst i huvudstadsregionen. Det föreslår en arbetsgrupp vid undervisningsministeriet ...”
”Bättre möjligheter till utbildning skall råda bot på personalbristen föreslår en arbetsgrupp.”
A.T., Åbo

Det är här fråga om typiska exempel på det som kallas kontamination, dvs. en sammanblandning av två uttryck. Arbetsgruppen har suttit och funderat, och kommit till att det behövs mer och bättre yrkesutbildning. Gruppen anser alltså att utbildningen bör byggas ut och tror att bättre möjligheter till utbildning kommer att råda bot på personalbristen. Följaktligen föreslår arbetsgruppen att yrkesutbildningen skall ökas och förbättras.

Rubriken över notisen var helt riktig: ”Arbetsgrupp föreslår: Öka utbildningen i huvudstadsregionen”.

Det är sannolikt att mer eller mindre havererade formuleringar av detta slag har blivit vanligare i tidningspressen på senare tid. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett bevis på journalisternas försämrade språkkänsla. Orsaken kan också vara det nya arbetssättet på tidningarna: många journalister skriver snabbt sina texter på bildskärm och skickar dem direkt till tryckeriet, så att varken de själva eller någon redaktionssekreterare hinner kontrollläsa vad som skrivits.

Mikael Reuter