Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

En gång om året!

Reuters ruta 23/5 1986

I radion hör man ofta uttrycket ”en gång i året”, och samma prepositionsuttryck ser man också i våra tidningar. Kan man godkänna prepositionen i här? Varför är det svårt att lära sig att det heter om året?

Tacksam för svar

Det finns ett antal prepositionsfraser där man i finlandssvenskan praktiskt taget konsekvent använder en annan preposition än i rikssvenskan. Och prepositionsbruket i vanliga fraser sitter djupt i vår språkkänsla och låter sig inte så lätt rubbas av modersmålslärare och språkvårdare.

Det är helt riktigt att det allmänsvenska språkbruket kräver prepositionen om i kombination med året, precis som vi väl alla också i Finland säger ”två gånger om dagen”. Att vi i Finland säger ”i året” kan kanske delvis förklaras med att man på finska säger ”vuodessa”, men jag tror snarare att orsaken är en annan.

Det finns mängder av motsvarande tidsuttryck där man uttrycker att något sker ett visst antal gånger per tidsenhe4 alltifrån vinden som blåser med en hastighet av åtta meter i sekunden till. Halleys komet som dyker upp en till två gånger per sekel. Till vårt förfogande har vi i svenskan tre prepositioner: de rent svenska i och om och den ursprungligen latinska per.

Nu visar det sig att i är den dominerande prepositionen i sådana uttryck. Det heter en gång i sekunden, i minuten, i timmen, i veckan, i månaden, men om dagen, om dygnet och om året.

Bägge prepositionerna kan i ersättas med per: tio gånger per sekund, två gånger per år, men för det mesta är det omotiverat att ta till en latinsk preposition när vi har fullgoda svenska. Däremot torde per vara vanligast när det gäller längre perioder som decennium och sekel.

Att vi nu i finlandssvenskan vanligen säger ”i året” – och oftast väl också ”i dygnet” – hänger sannolikt samman just med att i är den vanligaste prepositionen i motsvarande tidsuttryck. Det intressanta är att man också på norska säger ”i året”, medan man på danska liksom på rikssvenska alltid använder ”om året”.

Personligen anser jag att vi i sakligt formella sammanhang bör följa det allmänsvenska språkbruket och säga och skriva ”en gång om året”. Men jag tycker inte att vi skall ställa kraven för högt. I mera vardagliga sammanhang kan jag utan tvekan tänka mig att acceptera ”i året”. Om det går bra på norska, så varför inte tillåta det också på finlandssvenska? Bättre är det än att många talare av osäkerhet tar till latinet och säger ”per år”, även om det naturligtvis i och för sig också är helt korrekt.

När vi en gång är inne på finlandssvensk användning av prepositionen i kan det vara skäl att ta upp de två andra klassiska fallen, nämligen ”i gången” och ”i misstag”, där de motsvarande allmänsvenska uttrycken är åt gången och av misstag.

Också här tror jag att det är analogin som har spelat in. När det gäller ”i gången” har vi dels de tidsuttryck som var aktuella tidigare, dels det närliggande uttrycket i taget. ”I misstag” kan i sin tur ha inspirerats av fraser som i oförstånd och i misshugg, även om jag naturligtvis inte vill utesluta möjligheten av påverkan från finskans ”erehdyksessä, vahingossa”.

På senare tid har man bland tvåspråkiga barn i Helsingfors börja höra en tidigare okänd och fullständig osvensk användning av prepositionen i: ”gå i tandläkarn”. Där är det ingen tvekan om att det är fråga om finska med svenska ord – ”käydä hammaslääkärissä”. På svenska går man hos eller till tandläkaren, och i det fallet kan i under inga omständigheter accepteras.

Mikael Reuter