Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

30.3.2017

En så kallad fråga

Så kallad är ett uttryck som ofta används i olika sammanhang. Går det att formulera några regler för användningen?

En dag för inte så länge sedan fick jag en fråga: Hur ska uttrycket så kallad användas? Vadå, tänkte jag först, det är väl självklart. Men när man börjar fundera på saken är det inte så självklart längre. Så kallad kan användas på flera olika sätt, och det är svårt att formulera klara regler för bruket. Enligt Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien kan så kallad brukas när man introducerar en beteckning i en text: Facebook är ett så kallat socialt nätverk; så kallade smarta droger. På detta sätt framhäver man också ordalydelsen, och man anger dessutom att man inte har hittat på uttrycket själv.

Om man använder så kallad för att introducera en beteckning är utgångspunkten att det finns något som inte är självklart med beteckningen – att den inte är känd för alla läsare eller åhörare eller att den inte är genomskinlig och lätt att förstå. Därför talar man i allmänhet inte om det så kallade andra världskriget, den så kallade medeltiden eller det så kallade Nationalmuseet. Däremot skulle man säkert i vissa sammanhang kunna tala om det så kallade trettioåriga kriget, eftersom den beteckningen inte är fullt lika känd som de föregående och inte heller lika genomskinlig. Men gränsen är ibland svår att dra. Är det till exempel på sin plats att tala om den så kallade Dublinförordningen? Svaret är att det beror på vem man riktar sig till. Om man riktar sig till personer som är väl förtrogna med Dublinförordningen ska man inte använda så kallad. Har man däremot läsare eller åhörare som inte är insatta i saken kan det vara på sin plats att sätta ut så kallad.

Så kallad kan signalera att man använder en annan benämning på något än den gängse eller officiella benämningen: den så kallade vårdreformen, det vill säga social- och hälsovårdsreformen. Man kan också introducera ett främmande ord eller uttryck med hjälp av så kallad: skräppost på internet, så kallat spam.

Ibland kan så kallad användas i en helt annan och mer subtil betydelse än att introducera en beteckning, nämligen som ett uttryck för ironi: min så kallade kompis; den så kallade julbelysningen; den så kallade intelligentian. Då menar man att kompisen inte har agerat som en riktig kompis, att julbelysningen kanske inte fungerar som den ska och att intelligentian inte är en intelligentia värd namnet.

Monica Äikäs


Tillbaka till rubrikerna