Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

28.4.2017

1942: Svenska språknämnden tillsätts

Mitt under fortsättningskriget 1942 beslöt Svenska Finlands Folktingsfullmäktige att tillsätta ”folktingsfullmäktiges språkriktighetsnämnd”, i dag Svenska språknämnden i Finland.

Språknämnden_kallelse
Kallelse till språknämndsmöte 1943. (Originalet finns på Riksarkivet.)


När folktingsfullmäktiges språkriktighetsnämnd tillsattes den 1 juni 1942, var det första gången en språknämnd tillsattes i Norden. Mellan åren 1945 och 1976 kallades nämnden för språkvårdsnämnden. När Forskningscentralen för de inhemska språken inrättades 1976 blev nämnden en del av den, och namnet Svenska språknämnden i Finland togs då i bruk. Så heter nämnden än i dag.

I programparagrafen står det att ”nämnden är Folktingsfullmäktiges rådgivande organ i språkriktighetsfrågor och dess uppgift är att av eget initiativ eller på grund av uppdrag som kan givas den uttala sig om normerna för finlandssvenskt skrift- och talspråk”. Föredragningslistan inför det första mötet den 23 juli 1942 visar att språknämnden redan på den tiden sysslade med frågor av vilka flera än i dag är aktuella, som ortnamn, lånord, och myndighetsspråk.

I början samlades hela nämnden till årsmöte en gång per år. Efter årsmötesförhandlingarna höll någon av nämndmedlemmarna eller någon utomstående ett föredrag, som följdes av en diskussion. Mellan årsmötena ordnade nämnden debatter för allmänheten eller för en viss yrkesgrupp. Exempel på ämnen som debatterades är modersmålsundervisningen i skolan, svenskan i tidningarna och språket i etern eller på teatern.

Även om hela nämnden samlades bara en gång om året hade nämndens arbetsutskott, som bestod av ordföranden, sekreteraren och några av nämndmedlemmarna, möten fyra eller fem gånger per år. De skrev till exempel utlåtanden till myndigheter eller enskilda om termer, nyord, ortnamn med mera. Sekreteraren erbjöd också telefonrådgivning några timmar i veckan.

Tidigare tog nämnden ställning till enskilda språkfrågor, till exempel termer och finlandismer, på ett annat sätt än i dag. Innan det fanns en mer omfattande språkvård på svenska i Finland fanns det ett behov av en nämnd för sådana frågor. I och med att Forskningscentralen för de inhemska språken grundades på 1970-talet började språknämndens roll förändras. I dag sker den dagliga språkvården på Språkinstitutet och språknämnden jobbar mer med att påverka diskussionen om svenskans ställning i Finland på ett politiskt plan. Nämnden har under de senaste åren bland annat kommit med språkpolitiska ställningstaganden och tagit initiativ till ett handlingsprogram för svenskan i Finland.

Språknämndens första ordförande var rektor Ragnar Hollmerus. Andra tidigare ordföranden är till exempel professorn och språkforskaren Olav Ahlbäck och professorn och språkforskaren Carl-Eric Thors. I dag är professor Mona Forsskåhl nämndens ordförande.

Läs mer om språkliga milstolpar på 1940-talet på finska: Sanoin saavutettu: 1940-luku

Bianca Holmberg


Tillbaka till rubrikerna