Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Ordagrantspalter 2015

7.2.2015 13.55

Välkommen, var så god

Kan man säga välkommen till fler än en person, eller måste det heta välkomna?

Det finns klara fall där singularformen kan användas även om man riktar sig till flera personer. Man kan till exempel säga Välkommen till en stor publik. Då kan var och en i publiken känna sig individuellt tilltalad, eller också kan det uppfattas som att man riktar sig till hela gruppen. Också på en inbjudan skulle jag kunna tänka mig Välkommen som fristående rubrik. Då är välkommen en allmän fras och man riktar sig till varje gäst individuellt, trots att det kanske senare framgår att inbjudan gäller flera personer. Man kan naturligtvis också skriva välkomna som rubrik, men det ska man inte göra om inbjudan gäller endast en person.

Om man kombinerar välkommen med uttryck som explicit anger att det är fråga om flera personer används i allmänhet pluralformen välkomna. Exempel: Ni är alla välkomna; Välkomna, ärade gäster; Lisa och Lasse är välkomna på bröllop; Välkomna, Lisa och Lasse. Det förekommer dock också att singularformen välkommen används i sådana fall: Välkommen, alla nya studenter; Alla är välkommen. Då fungerar välkommen som ett slags oböjlig fras. Vi kan jämföra med uttrycket hälsa välkommen, där välkommen kan betraktas som en oböjlig verbpartikel. Det är möjligt att utvecklingen i språket håller på att gå i riktning mot en singular användning av välkommen, men än så länge är det ändå säkrast att använda pluralformen välkomna i kombination med plurala uttryck.

Ett annat uttryck där någon kan tveka mellan singularform och pluralform är var så god. Fler än jag har säkert varit med om att vänliga expediter säger var så goda i plural när de ger pengar tillbaka trots att man står ensam vid kassan eller disken. Fenomenet har säkert sin grund i en vilja att vara hövlig, men resultatet har blivit en sammanblandning av former. Man vill av allt att döma använda hövlighetsformen Ni till kunden, men blandar ihop den med pluralformen ni, som alltid avser flera personer. Följaktligen använder man också pluralformen var så goda. Men det är helt klart att det korrekta är var så god i singular om man tilltalar en enda person med hövlighetsformen Ni.

Monica Äikäs (Hbl 7.2.2015)



Tillbaka till rubrikerna