Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkspalten i Finlands kommuntidning 2015–2016

23.9.2016

Med gyllene penna mot krångelspråk

Det är högaktuellt med klarspråksutbildningar på nätet just nu. I maj månad lanserades åtminstone två nya nordiska utbildningar, den ena på norska och den andra på finska.

Eftersom båda kan vara till nytta också för författare av svenska myndighetstexter vill jag gärna göra lite reklam för materialet. Faktum är ju att klarspråkstekniker och klarspråksprinciper är oberoende av språk – det som fungerar på ett språk brukar också fungera på ett annat.

Den ena av de två nya utbildningarna är den norska nätkursen Den gylne pennen – et e-læringskurs i klarspråk. Det är frågan om en självstudierkurs i klarspråk. Den primära målgruppen är kommunalt och statligt anställda i Norge, men kursen kan fritt användas av vem som helst. Det krävs bara inloggning.

Kursen behandlar huvudprinciperna för hur man arbetar fram en välfungerande och mottagaranpassad text. Den är uppbyggd i form av en animation som visar olika skrivsituationer och lösningar på problem som kan uppstå i kommunikationen mellan avsändare och mottagare. Syftet med kursen är bland annat att inspirera skribenter att granska sina egna texter kritiskt och pröva om de följer klarspråksprinciperna.

Till den norska kursen hör också en separat modul för chefer på myndigheter. Kursmodulen For ledere hjälper personer i chefsställning att analysera textproduktionsprocessen på den egna myndigheten. Den ger också exempel på myndigheter som har lyckats i sitt arbete med att förbättra och förenkla texter.

Nätkursens namn Den gylne pennen kommer av att en svart penna gradvis förgylls medan kursen framskrider och kursdeltagaren lär sig mer om vad som krävs av en klar och begriplig myndighetstext. Kursen är sammanställd av Norsk språkråd i Oslo i samarbete med Difi, dvs. Myndigheten för förvaltning och it i Norge.

I maj i år lanserade också statsrådets kansli i Finland en klarspråksutbildning, i det här fallet i form av en nätpublikation. Publikationen Hyvin suunniteltu, puoleksi kirjoitettu innehåller råd och anvisningar om hur man ska planera sin text för att den ska bli klar och begriplig. Publikationen uppmanar skribenterna att fästa speciell vikt vid målgruppen för texten och låta mottagarnas behov styra textens innehåll och språkliga utformning. I utbildningspaketet ingår också en mall för planering av texter och exempel på språkliga konstruktioner som ska undvikas. Statsrådets kanslis nätpublikation är fritt tillgänglig för alla intresserade.

I det här sammanhanget vill jag också påminna om de svenska nätutbildningarna Klarspråkstestet och Att skriva bättre. Utbildningarna har varit tillgängliga på Språkrådets webbplats redan i flera år, men de är fortfarande aktuella och användbara.

Eivor Sommardahl


Tillbaka till rubrikerna