Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Ord som kan utelämnas: har, som och det

Monica Äikäs i Arena 2/2014

I den här spalten ska jag ta upp några små språkliga element som ofta ingår i idiomatiska svenska satser men som ibland kan utelämnas. Det blir lite grammatisk analys.

Det förekommer mycket ofta att hjälpverben har och hade utelämnas i bisatser. I de följande meningarna fungerar bisatsen bra både med och utan hjälpverb: Jag vet inte när meddelandet (har) skickats; Jag visste inte när meddelandet (hade) skickats. Tidigare ansåg språkvårdare att utelämnande av har och hade gav språket en stel och högtidlig prägel, och att det därför inte borde förekomma i ledigt skriftspråk. I dag är detta råd föråldrat, och det går bra att utelämna har och hade i alla stilarter. Också i talspråk förekommer utelämning allt mer. Enligt Språkriktighetsboken (2005) är det troligt att svenskan lånat in bruket att utelämna har och hade från tyskan i slutet av 1600-talet. Ett intressant faktum som också nämns i Språkriktighetsboken är att svenskan i dag är det enda språk där har och hade faktiskt kan utelämnas i bisatser.

Subjunktionen som kan också utelämnas i vissa slag av bisatser. Det är till exempel fullt korrekt att utelämna som i följande mening: Den person (som) hon talade med kände inte till saken. Däremot går det inte att utelämna som i meningen Hon talade med en person som kände till saken. Vilka principer är det som styr här? Det finns två villkor för att som ska kunna utelämnas. Det första villkoret uppfylls av bägge meningarna ovan, nämligen att den relativa bisats som inleds av som ska vara restriktiv (nödvändig). Men det finns också ett annat villkor: som kan utelämnas bara om det led som det ersätter inte är subjekt. Detta villkor uppfylls av den första exempelmeningen Den person (som) hon talade med kände inte till saken. Här är det led som ersätts av som inte subjekt utan objekt, och därför kan som utelämnas. I det andra exemplet Hon talade med en person som kände till saken är det led som ersätts av som just subjekt, och därför måste som sättas ut.

Ett tredje element som kan utelämnas i vissa fall är ett innehållstomt det som fungerar som subjekt. Ett sådant det ingår till exempel i meningarna Det talades flera språk i det gamla Viborg och I det gamla Viborg talades det flera språk. I den senare meningen (men inte i den förra) går det bra att utelämna det: I det gamla Viborg talades flera språk. Principen är att det kan utelämnas när ett rumsadverbial (i detta fall I det gamla Viborg) har placerats på subjektets plats i satsen. Ett exempel till där ett innehållstomt det kan utelämnas: Bakom husen låg (det) en liten sjö. Här har rumsadverbialet bakom husen placerats på subjektsplats. Meningar av detta slag som inleds av rumsadverbial och saknar det är vanliga till exempel i israpporter: I den yttre skärgården finns tunn drivis.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången