Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Kielikello

Kielikello är den finska språkvårdens  informationstidskrift. Den kommer ut med fyra nummer om året och tar upp frågor kring språkbruk och namnskick inom Språkinstitutets verksamhetsfält. Men språkliga frågor behandlas i ett brett perspektiv och tidskriften följer också språkforskningen. Kielikello kommer ut både som tryckt publikation och digitalt. I det digitala arkivet ingår allt som publicerats sedan 1968.