Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Finska publikationer


Kielikello

Kielikello är den finska språkvårdens  informationstidskrift. Den kommer ut med fyra nummer om året och tar upp frågor kring språkbruk och namnskick inom Språkinstitutets verksamhetsfält. Men språkliga frågor behandlas i ett brett perspektiv och tidskriften följer också språkforskningen.

Sedan 2018 är Kielikello en nättidskrift. I det digitala arkivet ingår allt som publicerats sedan 1968.

Mer om Kielikello (på finska)
Kielikellos digitala arkiv


Iso suomen kielioppi

Iso suomen kielioppi är en omfattande beskrivning av finskans grammatik. Den består av tre huvuddelar. I delen om ord (ca 400 sidor) beskrivs böjning, ordbildning och ljudstruktur. I syntaxdelen (ca 770 sidor)  beskrivs enheter ovanför ordnivån, dvs. de grammatiska fraser och satsdelar som orden utgör element i. Dessutom behandlas det talade språkets turer. I den tredje huvuddelen om språkliga fenomen behandlas frågor kring kongruens, ordföljd, aspekt och modalitet.

Grammatiken är ett uppslagsverk och innehåller därför många hänvisningar mellan olika avsnitten. Samma språkliga egenskaper kan granskas ur olika synvinklar. Ett omfattande term- och begreppsregister ingår.

Iso suomen kielioppi kom ut i bokform 2004 på Suomalaisen Kirjallisuuden Seuras förlag (Finska litteratursällskapet). Nätversionen publicerades ett år senare, 2005. Iso suomen kielioppi har utarbetats vid Institutet för de inhemska språken i samarbete med Suomalaisen Kirjallisuuden Seura och Helsingfors universitet.

Till Iso suomen kielioppi