Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Suomi–somali-sanakirja

År 2011 inledde Institutet för de inhemska språken en ny typ av ordboksprojekt, ordböcker för invandrare. Syftet är att skapa tvåspråkiga ordböcker med finska som källspråk och invandrarspråk som målspråk. Som första målspråk valdes somali. Somalierna utgör den tredje största invandrargruppen i Finland efter ryssar och ester. Medan det finns ordböcker för ryska och estniska saknades det helt och hållet en ordentlig ordbok mellan finska och somaliska.

Den finsk-somaliska ordboken bygger på en finsk ordbas med 30 000 uppslagsord. I urvalet ingår såväl ett vardagligt ordförråd som termer från centrala samhällsområden som t.ex. social- och hälsovård, medicin, undervisning, IT och juridik. Också vanliga ortnamn och förkortningar tas upp. Nu finns avsnittet A–T på nätet. Ordboken finns fritt tillgänglig på nätet.

Språkinstitutet vill med invandrarordböckerna bidra till integreringen av invandrarna i vårt samhälle och samtidigt stödja dem när det gäller att upprätthålla modersmålet. Ett annat viktigt syfte är att förse tolkar och översättare med ett arbetsredskap som hittills saknats. Ordböckerna skapas i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Till Suomi–somali-sanakirja på nätet