Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Suomi–kurmandži-sanakirja

År 2011 inledde Institutet för de inhemska språken en ny typ av ordboksprojekt, ordböcker för invandrare. Syftet är att skapa tvåspråkiga ordböcker med finska som källspråk och invandrarspråk som målspråk. Det första projektet var en finsk-somalisk ordbok som utkommer inom de närmaste åren. 

År 2015 inleddes arbetet med en finsk-nordkurdisk ordbok. Nordkurdiska (kurmanji) är den ena av kurdiskans två största varieteter och talarna kommer från Turkiet, Syrien, Iran, Irak och Armenien. Senare är det också tänkt att det ska göras en finsk-sydkurdisk ordbok. Sydkurdiska (sorani) är den andra av de två största kurdiska varieteterna.

Bland de cirka 30 000 utvalda uppslagsorden finns både vanliga vardagsord och termer som är centrala för olika områden. När ordboken är klar kommer den att finnas fritt tillgänglig på Språkinstitutets webbplats.

Språkinstitutet vill med ordböckerna bidra till integreringen av invandrarna i vårt samhälle och samtidigt stödja dem när det gäller att upprätthålla modersmålet. Ett annat viktigt syfte är att förse tolkar och översättare med ett arbetsredskap som hittills saknats. Valet av målspråk har styrts dels av antalet talare, dels av ordbokssituationen för de olika invandrarspråken. Det finns ingen finsk-nordkurdisk ordbok sedan tidigare, trots att det i Finland finns tusentals invandrare med nordkurdiska som modersmål.