Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Källor

Källorna gäller både den första och den andra upplagan (1997, 2004).

Stora finsk-svenska ordboken baserar sig på Suomen kielen perussanakirja (I–III)1990–94. Helsinki: Painatuskeskus Oy.

Referenslitteratur

Vid redigeringen av Stora finsk-svenska ordboken har många källor utnyttjats. Nedan en förteckning över de mest använda.


Allmänspråkliga ordböcker

Cannelin, Knut & Cannelin, Aulis & Hirvensalo, Lauri & Hedlund, Nils 1986 (1976): Suomi–ruotsi suursanakirja. Finsk-svensk storordbok. Helsinki: WSOY.

Cantell, Ilse & Martola, Nina & Romppanen, Birgitta & Sundström, Mats-Peter 1995: Suomi–ruotsi opiskelusanakirja. Helsinki: WSOY.

Cantell, Ilse & al: 2001: Suomi–ruotsi–suomi sanakirja. WSOY: Juva.

Collin, Anders & Streng, Tauno 1989: Uusi ruotsi–suomi sanakirja. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Hurme, Raija & Malin, Riitta-Leena & Syväoja, Olli 1987: Suomi/englanti käsisanakirja. Helsinki: WSOY.

Hurme, Raija & Malin, Riitta-Leena & Syväoja, Olli 1989 (1984): Uusi suomi–englanti suursanakirja. Helsinki: WSOY.

Illustrerad svensk ordbok 1977. Redaktör: Bertil Molde. Stockholm: Natur och Kultur.

Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja. Stora svensk-finska ordboken (I–III) 1982–87. Päätoimittaja: Göran Karlsson. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 358. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lexin.Svensk-finskt lexikon. Skildatanätet. http://lexikon.nada.kth.se/lexin.shtml.

Nationalencyklopedins ordbok. Utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet (Band I) 1995. Höganäs: Språkdata Göteborg och Bokförlaget Bra Böcker AB.

Nationalencyklopedins ordbok. http://www.ne.se

Nykysuomen sanakirja (I–VI) 1951–61. Helsinki: WSOY.

Ordbok över svenska språket. Utgiven av Svenska Akademien (Band 1–30). Lund: AB Gleerupska Universitetsbokhandeln.

Ord för ord. Svenska synonymer och uttryck 1987. Stockholm: Norstedts Förlag.

Prismas främmande ord. 25 000 ord med förklaringar och härledningar 1984. Stockholm: Bokförlaget Prisma. Köpenhamn: Gyldendalske Boghandel, Nordiskt Forlag A.S.

Sarantola, Anja & Sarantola, Tauno 1995: Ruotsi–suomi opiskelusanakirja. Helsinki: WSOY.

Svensk handordbok. Konstruktioner och fraseologi. Utgiven av Svenska språknämnden och Esselte Studium 1966 (1989). Stockholm: Esselte Studium AB.

Svensk ordbok. Utgiven av Språkdata och Esselte Studium AB 1986. Stockholm: Esselte Studium AB.

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket 1989 (1986). Stockholm: Norstedts Förlag.

Svensk skolordlista. Utgiven av Svenska Akademien och Svenska språknämnden 1988. Stockholm: Svenska Akademien, Svenska språknämnden och Esselte Studium AB.

 

Specialordböcker och termlistor

Arvopaperi online. Sijoitussanasto. http://www.arvopaperi.fi/doc/id=sijoitussanasto

Egidius, Henry 1994: Psykologilexikon. Natur och Kultur: Stockholm.

Encyclopædia Iuridica Fennica. Suomalainen oikeustietosanakirja (I, II, IV) 1994–95. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Finansportalen. Ekonomisk ordlista. http://www.finansportalen.se/finanslexicont.htm

IPC Stora Sportlexikon1975. Örebro: IPC International Publishing Company.

Lindskog, Bengt I. & Zetterberg, Bengt L. 1981: Medicinsk terminologi lexikon. Stockholm: Nordiska Bokhandelns Förlag.

Lääketieteen termit. Duodecimin selittävä suursanakirja 1991. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Lääketieteen termit. Duodecimin selittävä suursanakirja 4. painos 2002. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Martinger, Sven 1985: Norstedts juridiska ordbok. Juridik från A till Ö. Stockholm: P A Norstedt & Söners Förlag.

Paginas IT-ordbok. http://www.pagina.se/itord

Pohjoismainen tilastosanasto – Nordisk statistisk nomenklatur – Nordic statistical nomenclature. 2. laitos 1975.  Sarja: (Suomen tilastoseuran julkaisuja ; 3).  Toimitus: Jensen, Niels Erik, Georg Luther, Ragnar Norberg, Erik Ruist.

Psykologian sanasto. http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/psykologia/sanasto.html.

Ruotsalais-suomalainen koulusanasto. Svensk-finsk skolordlista. Utgiven av Sverigefinska språknämnden 1986. Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan julkaisuja 1.

Ruotsalais-suomalainen pankkisanasto. Svensk-finsk bankordlista. Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan julkaisuja 6. Stockholm 2002.

Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto. Svensk-finsk socialordlista. Utgiven av Sverigefinska språknämnden 1992. Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan julkaisuja 3.

Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto. Svensk-finsk socialordlista. Utgiven av Sverigefinska språknämnden 1992. Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan julkaisuja 3.

Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto. Svensk-finsk arbetsmarknadsordlista. Utgiven av Sverigefinska språknämnden 1989. Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan julkaisuja 2.

Schildts handelsordbok. Schildts förlags Ab: Jyväskylä 1997.

Svenska datatermgruppen. http://www.nada.kth.se/dataterm.

Tekniikan Sanastokeskus. http://www.tsk.fi. Tietotekniikan termitalkoot, Pankki- ja rahoitussanasto, TEPA-termipankki.

TNC:s ordlistor (39–96). 1968–94. Stockholm: Tekniska nomenklaturcentralen.

 

Allmänna uppslagsverk

Bra Böckers Lexikon (Band 1–25) 1983–86. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB.

CD-Facta. Suomenkielinen tietosanakirja. WSOY 2003.

Facta 2001 (Osat 1–21) 1983–90. Helsinki: WSOY.

Facta 2001 (Osat 1–21) 1983–90. Helsinki: WSOY.

Nationalencyklopedin (Band 1–18) 1989–95. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB.

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se

Spectrum tietokeskus (Osat 1–17) 1978–87. Helsinki: WSOY.

Stora Focus (Band 1–14) 1987–90. Stockholm: Esselte Focus Uppslagsböcker AB.

Uppslagsverket Finland (Band 1–3) 1982–85. Helsingfors: Holger Schildts förlag.


Övriga källor

Bra Böckers LäkarLexikon (Band 1–6) 1981–83. Höganäs: Lademann Forlags A/S, Fabbris Guida Medica och Bokförlaget Bra Böcker AB.

Finlands Lag 1992. Helsingfors: Kauppakaari-yhtymä Oy/Juristförbundets Förlag.

Den virtuella floran. Naturhistoriska riksmuseet. http://linnaeus.nrm.se/flora

Eniro. Urheilu ja harrastus. Urheilulajit. http://www.eniro.fi/lo/urheilu_ja_harrastus/?Urheilu/Urheilulajit

Eur-Lex. http://europa.eu.int/eur-lex.

Finlands Lag (I–II) 1995. Helsingfors: Kauppakaari-yhtymä Oy/Juristförbundets Förlag.

Finlex. http://www.finlex.fi.

Fiskarens uppslagsbok 1986. Stockholm: Bokförlaget Prisma AB.

Hakulinen, Kerkko 1983: Maailman paikannimet. Oikeinkirjoitusopas. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Juridiskt forum. Lagboken. http://www.jit.se/juridik/lagbok.html.

Kieliviesti. Ruotsinsuomalaisen kielenhuollon tiedotuslehti. Ruotsinsuomalainen kielilautakunta – Sverigefinska språknämnden. Stockholm.

Life. http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life.

Maiden nimet kuudella kielellä 1994. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 77. Helsinki: Painatuskeskus Oy.

Mossberg, Bo & Stenberg, Lennart 1992: Den Nordiska Floran. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Norstedts juridiska handbok 1994. Stockholm: CE Fritzes AB

Passagen. Netdoktor. http://netdoktor.passagen.se

Retkeilykasvio 1984. Helsinki: Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy.

Reuter, Mikael 1994:1: Översättning och språkriktighet. Helsingfors: Svensk Språktjänst AB/Tryckericentralen Ab

Rättsnätet. http://www.notisum.se

Språkbruk. Tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån. Forskningscentralen för de inhemska språken. Helsingfors: Tryckericentralen Ab.

Statistik. http://www.cs.kau.se/stat/statdist

Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se

Suomen Laki (I–II) 1983–84. Helsinki: Suomen Lakimiesliitto, Suomen Lakimiesliiton Kustannus Oy.

Suomen Laki CD-ROM 1994. Helsinki: Suomen Lakimiesliitto, Suomen Lakimiesliiton Kustannus Oy.

Svenska ortnamn i Finland. Fjärde upplagan. Forskningscentralen för de inhemska språken Skrifter 2. 1984. Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken.

Svenskt lagspråk i Finland 1990. Helsingfors: Statsrådets kansli, Statsrådets svenska språknämnd och VAPK-förlaget.

Svenskt lagspråk i Finland 2004. Helsingfors: Statsrådets svenska språknämnd och Schildts förlags Ab.

Sveriges Rikes Lag 1987 (1986). Stockholm: Norstedts Förlag.

Sveriges Rikes Lag CD-ROM. Norstedts juridik 1994:1. Stockholm: Norstedts Förlag.

Terminfo. Tekniikan sanastokeskus ry. Helsinki: Painatuskeskus Oy

Tilastokeskus. Tilastokoulutus. http://www.stat.fi/tk/tp/verkkokoulu/vk/tt

Tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan englantilais-suomalainen sanasto. http://www.rni.helsinki.fi/~pek/sanasto/tilastosanasto.html

Tilastotieteen sanastoa. http://noppa5.pc.helsinki.fi/uudet/da1htm/sanasto.html

Uusi Zoo (Osat 1–9) 1987–91. Helsinki: WSOY.

WWW.Google. http://www.google.com/intl/sv och http://www.google.fi.

 

Textkorpusar

Språkbanken, Göteborgs universitet

Göteborgs universitet upprätthåller en omfattande svensk korpus. För arbetet med Stora finsk-svenska ordboken är det främst pressmaterialet, romanerna och korpusen över riksdagsspråket som har utnyttjats, sammanlagt ca 20 miljoner löpord, under slutet av redigeringsarbetet utökat till 31,5 miljoner. Dessutom har korpusen över Svenska Akademiens Ordbok (ca 2,4 miljoner ord) använts flitigt.


Waltari-korpusen, Helsingfors universitet

Den finska korpusen upprätthålls av Institutionen för allmän språkvetenskap. Korpusmaterialet har använts för jämförande kontroller och för att få ord, uttryck och konstruktioner belagda. Det är korpusarna över Suomen Kuvalehti och över ett antal romaner utgivna av WSOY och Otava som har använts. Dessa består av sammanlagt drygt 2 miljoner löpord.

FISC-korpusen, Helsingfors universitet

Den finlandssvenska korpusen (FISC) upprätthålls av Institutionen för nordiska språk. Det är i huvudsak pressmaterialet och romanerna som har utnyttjats, sammanlagt drygt 1,5 miljoner löpord.

Språkbanken i Finland

De mest använda textsamlingarna är den finska textsamlingen, den finlandssvenska textsamlingen och den sverigesvenska textsamlingen. Tillsammans innehåller dessa över 230 miljoner löpande ord från främst dagstidningar under åren 1990–2000. http://www.csc.fi/kielipankki.