Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Förord till första upplagan

Behovet av en ny omfattande finsk-svensk ordbok har länge varit stort. Den sista omarbetningen av Cannelin–Hirvensalo–Hedlunds Finsk-svensk storordbok gjordes för över tjugo år sedan, och sedan dess har utvecklingen av bl.a. samhällsförhållandena och tekniken påverkat språkbruket på ett så genomgripande sätt att en så gammal ordbok ohjälpligt är föråldrad. De mindre ordböcker som har kommit ut på senare tid är alltför begränsade för att fylla en krävande användares behov.

Den föreliggande Stora finsk-svenska ordboken är inte bara den mest omfattande finsk-svenska ordboken hittills utan också den största hittills publicerade tvåspråkiga ordboken med svenska som målspråk. Ordbokens finska material baserar sig på den finska basordboken, Suomen kielen perussanakirja (1990–94), och representerar därför det centrala ordförrådet i dagens finska. Uppslagsorden har ytterligare kompletterats genom redaktionens egna excerperingar. För det svenska materialet har ett flertal moderna källor konsulterats, bl.a. stora textkorpusar i elektronisk form. Ordboken har självfallet sammanställts med hjälp av modernaste datateknik.

En nyhet är också att ordboken har kommit till i samarbete mellan en forskningsinstitution och ett kommersiellt förlag. Redaktionen har sålunda haft tillgång till lexikografisk och datateknisk expertis hos båda samarbetspartnerna.

Redaktionen har varit förlagd till Forskningscentralen för de inhemska språken. Arbetet har utförts under åren 1990–96. Forskningscentralen har erbjudit ett välförsett bibliotek och en stimulerande arbetsmiljö, och redaktionen har kunnat arbeta i nära samverkan med finsk och svensk språkexpertis i både Finland och Sverige. Manuskriptet har granskats av ledande språkliga experter och av fackexperter inom olika specialområden. Ortnamnsförteckningen har sammanställts och granskats av namnexperter.

Ett redaktionsråd har bistått redaktionen med vetenskaplig sakkunskap. En ledningsgrupp bestående av representanter för WSOY och Forskningscentralen har haft hand om de organisatoriska frågorna.

I ordboksarbetet har stor vikt lagts på att systematiskt redogöra för skillnaderna i språkbruk mellan Sverige och Finland. Detta gäller inte bara de svenska orden. Också sverigefinskt språkbruk finns representerat, bland annat ett stort antal samhällstermer.

Exempelmaterialet är rikligt, mångsidigt och representativt. Dessutom innehåller ordboken böjningsscheman, grammatikaliska anvisningar och modeller med tips för översättning av vissa ordtyper. Vi är övertygade om att ordboken är ett effektivt hjälpmedel framför allt för produktion av svensk text med utgångspunkt i finskan, men också att den med fördel kan användas av svenskspråkiga som behöver förstå en finsk text.

Helsingfors i september 1996

Birgitta Romppanen, huvudredaktör
Nina Martola, redaktionssekreterare
Ilse Cantell, redaktör
Mats-Peter Sundström, redaktör
Seija Tiisala, ordförande för redaktionsrådet
Mikael Reuter, medlem i redaktionsrådet och ledningsgruppen