Allmän information om språk och språkpolitik.

Karelska

Karelska talas i Finland och Ryssland och är ett av de språk som ligger närmast finskan. Sammanlagt talas karelska av under 100 000 personer, enligt Karelska Kultursällskapet av under 50 000. De flesta bor i ryska Karelen och Tverområdet. I Finland uppskattar man att det finns cirka 5 000 personer som talar karelska.

Karelska har talats i Finland lika länge som finska. År 2009 togs språket med i Europarådets minoritetsspråkskonvention och i samband med det erkändes karelskan officiellt som ett eget språk i Finland. Sedan 2011 är det möjligt att registrera karelska som sitt modersmål i Finland.

Två huvuddialekter

Karelskan delas in i två huvuddialekter, egentlig karelska och olonetsiska eller livvi. Den egentliga karelskan delas i sin tur in i vitahavskarelska dialekter och sydkarelska dialekter. Tidigare betraktades också lydiska som en karelsk dialekt, men anses i dag vara ett eget språk. Enligt en del forskare är också egentlig karelska och olonetsiska olika språk. Karelskan ska inte blandas ihop med de finska dialekter som talas i finska Karelen.

Det existerar inget enhetligt karelskt skriftspråk. Utifrån de olika dialekterna har man skapat skriftspråksformer som använts i medier och skönlitteratur. Bland annat sänder Yle nyheter på karelska.

Läs mer:

Om karelskan på våra finska sidor
Karelska kultursällskapet
Nyheter på karelska (Yle)