Information om Institutet för de inhemska språken.

Uppdrag

Institutet för de inhemska språken har flera olika uppdrag och verksamheter, som utgår från en gemensam värdegrund och vision.

Värdegrund

Ledstjärnan för all verksamhet vid Institutet för de inhemska språken är språkets stora betydelse för individen och för samhället. Vårt samhälleliga serviceuppdrag utför vi utifrån en språksyn som vilar på vetenskaplig grund.

Språkinstitutet arbetar långsiktigt och vi är en ansvarskännande och dynamisk aktör, en språkpolitisk påverkare med ett mångförgrenat samarbete. Vi har stor expertis inom vårt område och delar aktivt och öppet med oss av vårt kunnande.

Vision

Målet för Språkinstitutets verksamhet är att våra två språk, finska och svenska, också i framtiden ska vara livskraftiga och samhällsbärande språk i Finland. All offentlig kommunikation ska vara saklig och ske på ett klart och begripligt språk.

Språkinstitutet arbetar för att de inhemska språken ska användas i alla sammanhang. Våra språk ska ha hög status och vårt språkliga arv ska föras vidare till kommande generationer.

Ute i samhället ska Institutet för de inhemska språken vara känt för sin expertis, för sina kvalitativa publikationer och för sin pålitliga service.

Verksamhet

Kärnverksamheterna på Institutet för de inhemska språken är språkvård och ordboksarbete. Vi har språkvård för både finska och svenska. Den forskning vi bedriver understöder kärnverksamheterna. Vi står också till tjänst med språkpolitisk expertis och vi erbjuder omfattande språkliga arkiv som vi hela tiden förädlar och gör tillgängligare.

Språkinstitutet är en ledande auktoritet inom språkvården. Vi ser till att språkbrukarna har tillgång till gedigen språklig information i populariserad form. Våra råd och anvisningar representerar den aktuella språkvårdsnormen.

Vi ger ut två tidskrifter: Kielikello, som är en nättidskrift, och Språkbruk, som utkommer både på papper och digitalt. Dessutom erbjuder vi språk- och namnvådsrekommendationer på webben.

Ordboksverksamheten vid Institutet för de inhemska språken är livlig. Våra ordböcker publiceras i första hand på nätet, och i utbudet ingår både nuspråksordböcker och ordböcker över dialekter och äldre språkformer. Kielitoimiston sanakirja är den mest omfattande ordboken över modern finska. Den finns i sin helhet på nätet liksom den karelska ordboken Karjalan kielen sanakirja. Våra dialektordböcker är omfattande dokumentationer över dialekterna i Finland. Både den finska dialektordboken Suomen murteiden sanakirja och Ordbok över Finlands svenska folkmål finns delvis publicerade på webben liksom Vanha kirjasuomen sanakirja, som dokumenterar äldre finskt skriftspråk. Nytt material tillkommer vartefter ordboksarbetet framskrider.

Inom den språkpolitiska verksamheten har institutet ett livligt nordiskt och internationellt samarbete. Vi koordinerar också språknämnderna för de samiska språken, för teckenspråk och för romani.

Vårt språkliga arkiv utgör en nationellt betydelsefull forskningsinfrastruktur. Vår strävan är att erbjuda så mycket som möjligt av materialet på nätet.