Information om Institutet för de inhemska språken.

Namnvård

Till Språkinstitutets uppgifter hör finsk och svensk språkvård. Namnvården är en del av språkvården.

Namnvårdens mål är att

  • vårda de hävdvunna ortnamnen som en del av vårt immateriella kulturarv och att göra det inhemska namnbruket känt
  • ge råd till namnplanerare i kommunerna
  • arbeta för en fungerande förnamns- och efternamnspraxis inom ramen för rådande namnlagstiftning
  • påverka val och bruk av namn på myndigheter, institutioner, företag, föreningar, varumärken osv.
  • främja ett klart och entydigt bruk av utländska ort- och personnamn. För bruket av utländska namn i svenskan följs i allmänhet de rekommendationer som ges av namnvården i Sverige.

Namnvården riktar i första hand in sig på officiella namn. Till det officiella namnskicket hör namn som fastställts av myndigheter.

Namn på statliga, kyrkliga och kommunala myndigheter är exempel på officiella namn. Andra exempel är namn på kommuner, landskap, trafikplatser, vägar och gator. Också förnamn och efternamn som godkänts genom myndighetsbeslut är officiella namn.