Information om Institutet för de inhemska språken.

Samverkan

Institutet för de inhemska språken samarbetar med olika språkorgan i Finland. Här finns några exempel på det samarbete som svenska avdelningen bedriver.

Statsrådets svenska språknämnd 

Språkinstitutet är medlem av Statsrådets svenska språknämnd. Nämnden är ett samordnande organ i frågor som gäller de statliga myndigheternas svenska språkbruk. Den arbetar för ett klart och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland och tar initiativ och ger rekommendationer för att förbättra de statliga myndigheternas språkbruk. Nämnden ger också ut handboken Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) och informationsbladet Språkråd.

Mer om Statsrådets svenska språknämnd
Svenskt lagspråk i Finland (pdf)
Informationsbladet Språkråd

Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm 

Språkinstitutet samarbetar också med Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm. Fackterm består av representanter för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, Statsrådets translatorsbyrå, Finlands Kommunförbund, Kommunernas pensionsförsäkring Keva m.fl. Nämnden arbetar just nu med en finsk-svensk lista med arbetsmarknadstermer. Ordlistan finns på Språkinstitutets webbplats  och den omfattar för närvarande bokstäverna A–S.

Rundradions svenska språknämnd

Svenska Yle har en egen språknämnd, Rundradions svenska språknämnd Russ, som bland annat utser en språkpristagare bland de anställda varje år. Russ har gett ut skriften Röst och språk som innehåller råd och rekommendationer till de anställda på Svenska Yle. Den mediespråksansvariga språkvårdaren på institutet ingår i Russ.

Mediespråksgruppen

Mediespråksgruppen i Finland är en grupp som består av representanter för de finlandssvenska medierna och Institutet för de inhemska språken. Mediespråksgruppen har möten ett par gånger om året för att diskutera principiella språkfrågor och aktuella språkliga fenomen. Mediespråksgruppens rekommendationer publiceras på webbplatsen Mediespråk.

Till Mediespråk

Referensgrupp för lättläst

Det finns två referensgrupper för lättläst i Finland, Selkokielen neuvottelukunta (finska) och Referensgrupp för lättläst (svenska). Språkinstitutet är representerat i bägge grupperna.

Den svenska gruppen leds av Camilla Lindholm, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Referensgruppen ska bland annat vara ett forum för informationsutbyte mellan aktörer som jobbar med lättläst och stötta LL-Center i arbetet med lättläst på svenska i Finland.

Lättläst riktar sig till grupper som av olika orsaker har svårt att läsa eller förstå standardspråk, till exempel inlärare av svenska, personer med olika typer av funktionsnedsättning eller äldre personer med minnesstörningar. Man beräknar att en halv miljon personer i Finland är betjänta av information och litteratur skriven på lättläst svenska eller finska.

Lättläst och lätt svenska ska inte blandas samman med termen klarspråk, som står för myndighetstexter som är skrivna på ett språk som är tydligt och begripligt för de avsedda mottagarna.

Om lättläst (LL-Center)
Om klarspråk

Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland

Institutet för de inhemska språken är representerat i Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Nämnderna ger förslag till forskningsstipendier och understöd, tar initiativ till publikationer och forskningsprojekt samt arrangerar seminarier och föreläsningar.

SLS har sammanlagt fem vetenskapliga nämnder. Förutom den språkvetenskapliga finns det en historisk, en litteraturvetenskaplig, en samhällsvetenskaplig och en traditionsvetenskaplig nämnd vid SLS. Nämndmedlemmarna väljs för tre år i taget.

Nämnderna vid SLS

Hugo Bergroth-sällskapet 

Språkinstitutet samarbetar också aktivt med Hugo Bergroth-sällskapet och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, främst kring en årligen återkommande språkvårdsdag i maj. Under språkvårdsdagen delas årets språkvårdspris ut till en professionell språkbrukare som fungerar som en föredömlig språkmodell. Priset har delats ut sedan 1993 och pristagarna har representerat myndigheter, företag, kulturliv, medier och forskning.

Till Hugo Bergroth-sällskapets webbplats
Till Hanaholmens webbplats