Information om Institutet för de inhemska språken.

Organisation

Avdelningar och enheter

Direktör

ulla-maija-forsberg-kotus-otso-alasko-2lrProfessor Ulla-Maija Forsberg

telefon
+358 295 333 220
snabel-a
ulla-maija.forsberg(snabel-a)sprakinstitutet.fi


Vid Institutet för de inhemska språken finns det tre avdelningar och tre enheter.

Svenska avdelningen

Svenska avdelningen har tre huvudsakliga uppgifter: språkvård, namnvård och namnforskning samt ordboksarbete. Språkvårdsverksamheten är främst inriktad på myndighetsspråk och på mediespråk, men också svenskan i läromedel och som skolspråk är periodvis föremål för satsningar. Språkråd ges både per telefon och per e-post och därtill på webbplatsen.

Det lexikografiska arbetet representeras först och främst av Ordbok över Finlands svenska folkmål som beskriver de svenska dialekterna i Finland, men också Finlandssvensk ordbok och Stora finsk-svenska ordboken har kommit till vid avdelningen.

Avdelningens gemensamma språkrör är tidskriften Språkbruk.

Svenska avdelningen har elva anställda och den leds av filosofie doktor Charlotta af Hällström-Reijonen.

Språkvårdsavdelningen

Språkvårdsavdelningen ger råd och rekommendationer om finskt språkbruk. Målet är ett gott finskt allmänspråk. Därtill står myndighetsspråk i fokus liksom EU-språk och namnskick. Vid avdelningen bedrivs också forskning som stödjer språkvårdsarbetet. På institutets webbplats hittar man omfattande språkhandledning. Råd ges också per telefon och via e-blanketter och för EU-språkets del även per e-post. Avdelningen redigerar nättidskriften Kielikello och ordnar avgiftsbelagda kurser.

Arbetet i språknämnderna för de samiska språken, för teckenspråk och för romani ingår också i avdelningens uppdrag.

Språkvårdsavdelningen har drygt tjugo anställda och den leds av filosofie doktor Salli Kankaanpää.

Ordboksavdelningen

Inom finska ordboksavdelningen redigeras omfattande vetenskapliga ordböcker över finska. I ordböckerna beskrivs såväl det finska allmänspråket som dialekter och äldre språkformer, och publiceringen sker numera på nätet. Kielitoimiston sanakirja, som är en ordbok över modern finska, finns på nätet i sin helhet liksom den karelska ordboken Karjalan kielen sanakirja. Delvis nätpublicerade är dialektordboken Suomen murteiden sanakirja och den historiska ordboken Vanha kirjasuomen sanakirja. Utgivningen fortgår.

Ordboksavdelningen har ett tjugotal anställda och den leds av filosofie magister Klaas Ruppel.

Biblioteks- och arkivenheten

Arkivenhetens huvuduppgift är att digitalisera språkliga material och göra dem tillgängliga för både forskare och allmänheten, men man upprätthåller också omfattande manuella arkiv. De mest omfattande är sedelsamlingarna med finska dialekter och med finska ortnamn. Dessutom finns det ett omfattande bandarkiv som huvudsakligen innehåller inspelningar med finska dialekter men också annat talspråk. Största delen av inspelningarna har digitaliserats. Arkivet har ett nära samarbete med andra arkiv.

Enheten har åtta anställda och den leds av filosofie magister, informatikern Anna-Liisa Kristiansson.

Förvaltningsenheten

Förvaltningsavdelningen har hand om Språkinstitutets personal- och ekonomifrågor.

Enheten har fyra anställda och leds av förvaltningschefen, ekonomie magister Toni Nykänen.

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten assisterar Språkinstitutets direktör med beredning och planering. Den ansvarar för information, utgivning och webbtjänster och sköter avtalsfrågor. Till utvecklingsenheten hör också institutets bibliotek.

Enheten har fem anställda och den leds av planeringschefen, filosofie doktor Lotta Jalava.

Informationsförsörjningsenheten

Informationsförsörjningsenheten ansvarar för institutets data- och informationstekniska tjänster och medverkar i kärnverksamheterna med IT-expertis.

Enheten har sex anställda och den leds av IT-chefen, filosofie magister Tarmo Rahikainen. 


organisationsschema