Arkiv och samlingar vid Institutet för de inhemska språken.

Namnarkivets kartsamlingar

Namnarkivets kartsamlingar omfattar sammanlagt 36 300 kartblad. Kartorna är i huvudsak från 1900-talet.

I kartsamlingarna ingår bland annat:

  • cirka 10 000 kartblad och kartritningar av dokumentkaraktär som använts i samband med insamlingen av ortnamn. Dessa kartor gäller Finland med närområden. Kartorna innehåller positionsuppgifter om de insamlade namnen. 
  • cirka 14 000 kartblad som använts för namnvårdens granskning av namn på kartor. Granskningen inleddes 1959.
  • kartserier med ungefär 13 000 olika slags kartblad från Finland, bl.a. de Hermelinska landskapskartorna från år 1798–99 (se nedan), ryska topografikartor från åren 1870–1917, delvis ofullständiga serier med sockenkartor, ekonomiska kartor, topografiska kartor, vägkartor och grundkartor.
  • ett kartverk med cirka 500 kartblad över Östra Karelen från början av 1940-talet. Användningen av kartverket är begränsad.
  • cirka 400 kartblad med sporadiskt insamlade finländska och utländska kartor. Lika många kartor ingår i kartsamlingen i Pertti Virtarantas arkiv som också förvaras i Namnarkivet. Största delen av kartorna i denna samling är från forna Sovjetunionen.
  • Kartorna som hör till de svenska namnsamlingarna finns hos Svenska litteratursällskapet.


De Hermelinska landskapskartorna från åren 1798–99

Svenska lantmäteriverkets kartverk Geografiska Kartor öfwer Sverige (1796–1812) finansierades av Friherre Samuel Gustaf Hermelin (1744–1820). De fem kartorna över de finska landskapen ritades av Carl Peter Hällström åren 1798–99.