Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

15.9.2016

Försämrat språkklimat i tvåspråkiga kommuner

Nästan varannan svenskspråkig och var femte finskspråkig upplever att de har blivit trakasserade på grund av sitt språk.

Resultatet av enkäten Språkbarometern 2016 visar att både svenskspråkiga och finskspråkiga som bor i tvåspråkiga kommuner upplever att språkklimatet i deras hemkommun har försämrats. I synnerhet de svenskspråkiga upplever att inställningen till andra språkgrupper har försämrats i hela landet.

Nästan hälften av de svenskspråkiga upplever sig ha blivit trakasserade på grund av sitt språk. Motsvarande andel av de finskspråkiga är tjugo procent.

De som svarade på enkäten fick också ta ställning till hur väl kommunala och statliga tjänster fungerar på svenska respektive finska. Den kommunala servicen får bättre betyg än den statliga bland svenskspråkiga, medan det är tvärtom bland finskspråkiga.

3 900 personer svarade på Språkbarometern 2016. Undersökningen genomförs vart fjärde år av Åbo Akademi i samarbete med Justitieministeriet.

Läs mer på Justitieministeriets webbplats.


Tillbaka till rubrikerna