Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

6.9.2016

Dubbla efternamn fick understöd

Många finländare vill att barn och makar ska kunna få dubbla efternamn, medan åsikterna går isär om könsneutrala förnamn.

Allmänheten kunde i somras delta i den webbenkät om en revidering av personnamnslagen som planeras vid Justitieministeriet. De som svarade fick bland annat ta ställning till om båda makarna i ett äktenskap i fortsättningen ska kunna ta dubbla efternamn, om barn ska kunna få dubbla efternamn och om könsneutrala namn.

De flesta av de drygt 3 100 personerna som svarade tyckte att makar ska kunna ta dubbla efternamn och att det också ska vara tillåtet för barn (86 respektive 73 procent). En stor andel (85 procent) ansåg också att myndigheterna även i framtiden ska bedöma om ett förnamn är godtagbart eller inte.

En fråga i enkäten handlade om förslaget att efternamn med fler än ett visst antal bärare ska kunna tas av vem som helst, det vill säga om efternamnsskyddet ska slopas för dessa namn. Den här frågan och frågan om förnamn ska vara könsneutrala delade åsikterna mest. De yngre som svarade hade en betydligt liberalare inställning till en friare personnamnslag än de äldre.


Tillbaka till rubrikerna