Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

18.10.2016

Årets klargörare förbättrade texter om närståendevård

Lea Ansamaa och Sini Sivonen från Uleåborgs stad är Årets klargörare 2016.

I år belönades ett gott myndighetsspråk i tävlingen Årets klargörare. Priset  gick till två anställda vid Uleåborgs stad som sett över texterna i besluten om närståendevård. Lea Ansamaa och Sini Sivonen har arbetat fram begripligare texter och mjukare framtoning genom att lyssna på kunderna. Vinnarna utsågs av riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen som anser att Lea Ansamaas och Sini Sivonens projekt på ett påtagligt sätt gjort texterna om närståendevård språkligt klarare och innehållsligt begripligare. En stor förtjänst enligt honom är att projektet var kopplat till olika slags samarbets- och interaktionsformer.

Vuoden_selva_sanaiset_2016
Justitieombudsman Petri Jääskeläinen överräcker priset till Lea Ansamaa (t.h.) och Sini Sivonen. I mitten står Ulla-Maija Forsberg.

Vinnarna involverade kunderna
Lea Ansamaa och Sini Sivonen tycks verkligen ha studerat förslagen om hur man kan utnyttja kundkommentarer enligt handlingsprogrammet för ett bättre myndighetsspråk. Processen gick ut på att både myndigheternas och kundernas önskemål om förbättring samlades in. Standardtexterna för beslut bearbetades bland stadens anställda i verkstäder och kommuninvånarna fick yttra sig på invånaraftnar. När beslutstexterna var färdiga meddelade man vilka förslag som hade tagits i bruk, och man motiverade varför andra förslag hade valts bort.

Med detta projekt gick Uleåborg på eget initiativ med i kampanjen för ett gott myndighetsspråk våren 2015. Staden valde texterna om närståendevård. De gäller tunga livsskeden, och därför ansågs det synnerligen viktigt att de ska vara sakliga, klara och begripliga. Denna aspekt lyfte Jääskeläinen fram. Efter drygt ett och ett halvt års arbete hade de nya texterna matats in i kunddatasystemet i början av hösten 2016.

Erfarenheterna av förnyelseprocessen var goda. Samarbetet mellan informationen, socialarbetet och kommuninvånarna lyckades fint. De ledigare texterna var ett gemensamt intresse.

– Projektet, metoderna och resultatet har ökat förtroendet för Uleåborgs stads verksamhet, säger Jääskeläinen.

Texterna ändrades på många sätt. Det viktigaste ärendet kommer först, lagparagraferna sist, tonen är mjukare och texterna kortare än tidigare. Arbetet med texterna har inte heller upphört, utan de har ytterligare bearbetats efter processen.

Hoppas på fortsatt engagemang
Tävlingen Årets klargörare arrangerades av Institutet för de inhemska språken. För första gången belönades ett gott myndighetsspråk. I fortsättningen delas priset ut vartannat år för lättläst språk och vartannat år för klarspråk. Finalisterna valdes av en jury med representanter för Institutet för de inhemska språken, Kommunförbundet, klarspråkscentret Selkokeskus, Finlands Journalistförbund, statsrådets kansli och Finansministeriets projekt Öppen förvaltning. I tävlingen deltog allt som allt 20 förslag och glädjande många goda kandidater.

Grattis till vinnarna: följ Uleåborgs exempel! Justitieombudsmannen hoppas att Årets klargörare ska engagera också andra myndigheter att utveckla sitt språk och sin kommunikation. Ett föredöme är också de som fått hedersomnämnanden: de gavs till Trafikverket och Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg för en klar och jordnära kommunikation. Finlands Journalistförbund utsåg kommundirektör Antti Määttä i Kolari till sin favorit. Han har sänkt tröskeln för kommuninvånarna och pressen att följa kommunens beslutsfattande.

Talet som riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen höll i samband med prisutdelningen kan du läsa på våra klarspråkssidor.


Tillbaka till rubrikerna