Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

23.10.2017

dödmöss

Dödmöss är ett dialektalt ord som används för att beskriva ofrivilliga muskelryckningar i exempelvis ögonlocket, kinden eller någon större muskel. I Ordbok över Finlands svenska folkmål hittas belägg för ordet med varierande uttal i såväl Nyland, Åboland som Österbotten. Enligt folktro troddes dylika små upprepade muskelryckningar förebåda dödsfall. I Finlands svenska folkdiktning kan man läsa om att ryckningar i det högra ögonlocket troddes förebåda en mans död, medan ryckningar i det vänstra ögonlocket förebådade en kvinnas död.  Motsvarande föreställningar återfinns också i de finska dialekterna och i dag används finskans elohiiri allmänt för att beskriva ofrivilliga muskelryckningar eller tics. I de svenska dialekterna i Finland förekommer också orden dödlus, dödloppa och kvicka i bemärkelsen ofrivilliga muskelryckningar.

Se dödmöss och kvicka i Ordbok över Finlands svenska folkmål

Läs om finskans elohiiri i tidskriften Kielikello (på finska)


Tillbaka till rubrikerna