Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Lähteet (1997, 2004)

Suuren suomi–ruotsi-sanakirjan pohjana on
Suomen kielen perussanakirja (I–III) 1990–94. Helsinki: Painatuskeskus Oy.

Suuren suomi–ruotsi-sanakirjan laadinnassa on käytetty paljon erilaista lähdekirjallisuutta. Seuraavassa luettelo eniten käytetyistä lähteistä.

Yleiskielen sanakirjat

Cannelin, Knut & Cannelin, Aulis & Hirvensalo, Lauri & Hedlund, Nils 1986 (1976): Suomi–ruotsi suursanakirja. Finsk-svensk storordbok. Helsinki: WSOY.

Cantell, Ilse & Martola, Nina & Romppanen, Birgitta & Sundström, Mats-Peter 1995: Suomi–ruotsi opiskelusanakirja. Helsinki: WSOY.

Cantell, Ilse & al: 2001: Suomi–ruotsi–suomi sanakirja.WSOY: Juva.

Collin, Anders & Streng, Tauno 1989: Uusi ruotsi–suomi sanakirja. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Hurme, Raija & Malin, Riitta-Leena & Syväoja, Olli 1987: Suomi/englanti käsisanakirja.Helsinki: WSOY.

Hurme, Raija & Malin, Riitta-Leena & Syväoja, Olli 1989 (1984): Uusi suomi–englanti suursanakirja. Helsinki: WSOY.

Illustrerad svensk ordbok1977. Redaktör: Bertil Molde. Stockholm: Natur och Kultur.

Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja. Stora svensk-finska ordboken (I–III) 1982–87. Päätoimittaja: Göran Karlsson. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 358. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lexin.Svensk-finskt lexikon.Skildatanätet. http://lexikon.nada.kth.se/lexin.shtml.

Nationalencyklopedins ordbok. Utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet (Band I) 1995. Höganäs: Språkdata Göteborg och Bokförlaget Bra Böcker AB.

Nationalencyklopedins ordbok. http://www.ne.se

Nykysuomen sanakirja (I–VI)1951–61. Helsinki: WSOY.

Ordbok över svenska språket. Utgiven av Svenska Akademien (Band 1–30).

Lund: AB Gleerupska Universitetsbokhandeln.

Ord för ord. Svenska synonymer och uttryck 1987. Stockholm: Norstedts Förlag.

Prismas främmande ord. 25 000 ord med förklaringar och härledningar1984. Stockholm: Bokförlaget Prisma. Köpenhamn: Gyldendalske Boghandel, Nordiskt Forlag A.S.

Sarantola, Anja & Sarantola, Tauno 1995: Ruotsi–suomi opiskelusanakirja. Helsinki: WSOY.

Svensk handordbok. Konstruktioner och fraseologi. Utgiven av Svenska språknämnden och Esselte Studium 1966 (1989). Stockholm: Esselte Studium AB.

Svensk ordbok. Utgiven av Språkdata och Esselte Studium AB 1986. Stockholm: Esselte Studium AB.

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket 1989 (1986). Stockholm: Norstedts Förlag.

Svensk skolordlista. Utgiven av Svenska Akademien och Svenska språknämnden 1988. Stockholm: Svenska Akademien, Svenska språknämnden och Esselte Studium AB.

Erikoisalojen sanakirjat ja sanastot

Arvopaperi online. Sijoitussanasto. http://www.arvopaperi.fi/doc/id=sijoitussanasto

Egidius, Henry 1994: Psykologilexikon. Natur och Kultur: Stockholm.

Encyclopædia Iuridica Fennica. Suomalainen oikeustietosanakirja (I, II, IV) 1994–95. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Finansportalen. Ekonomisk ordlista. http://www.finansportalen.se/finanslexicont.htm

IPC Stora Sportlexikon 1975. Örebro: IPC International Publishing Company.

Lindskog, Bengt I. & Zetterberg, Bengt L. 1981: Medicinsk terminologi lexikon. Stockholm: Nordiska Bokhandelns Förlag.

Lääketieteen termit. Duodecimin selittävä suursanakirja 1991. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Lääketieteen termit. Duodecimin selittävä suursanakirja 4. painos 2002. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Martinger, Sven 1985: Norstedts juridiska ordbok. Juridik från A till Ö. Stockholm: P A Norstedt & Söners Förlag.

Paginas IT-ordbok. http://www.pagina.se/itord

Pohjoismainen tilastosanasto – Nordisk statistisk nomenklatur – Nordic statistical nomenclature. 2. laitos 1975.  Sarja: (Suomen tilastoseuran julkaisuja ; 3).  Toimitus: Jensen, Niels Erik, Georg Luther, Ragnar Norberg, Erik Ruist.

Psykologian sanasto. http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/psykologia/sanasto.html.

Ruotsalais-suomalainen koulusanasto. Svensk-finsk skolordlista. Utgiven av Sverigefinska språknämnden 1986. Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan julkaisuja 1.

Ruotsalais-suomalainen pankkisanasto. Svensk-finsk bankordlista. Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan julkaisuja 6. Stockholm 2002.

Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto. Svensk-finsk socialordlista. Utgiven av Sverigefinska språknämnden 1992. Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan julkaisuja 3.

Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto. Svensk-finsk arbetsmarknadsordlista. Utgiven av Sverigefinska språknämnden 1989. Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan julkaisuja 2.

Shildts handelsordbok. Schildts förlags Ab: Jyväskylä 1997.

Svenska datatermgruppen. http://www.nada.kth.se/dataterm.

Tekniikan Sanastokeskus. http://www.tsk.fi. Tietotekniikan termitalkoot, Pankki- ja rahoitussanasto, TEPA-termipankki.

TNC:n sanastot (39–96). 1968–94. Stockholm: Tekniska nomenklaturcentralen.

Yleishakuteokset

Bra Böckers Lexikon (Band 1–25) 1983–86. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB.

CD-Facta. Suomenkielinen tietosanakirja. WSOY 2003.

Facta 2001 (Osat 1–21) 1983–90. Helsinki: WSOY.

Nationalencyklopedin (Band 1–18) 1989–95. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB.

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se

Spectrum tietokeskus (Osat 1–17) 1978–87. Helsinki: WSOY.

Stora Focus (Band 1–14) 1987–90. Stockholm: Esselte Focus Uppslagsböcker AB.

Uppslagsverket Finland (Band 1–3) 1982–85. Helsingfors: Holger Schildts förlag.

Muut lähteet

Bra Böckers LäkarLexikon (Band 1–6) 1981–83. Höganäs: Lademann Forlags A/S, Fabbris Guida Medica och Bokförlaget Bra Böcker AB.

Den virtuella floran. Naturhistoriska riksmuseet. http://linnaeus.nrm.se/flora

Eniro. Urheilu ja harrastus. Urheilulajit. http://www.eniro.fi/lo/urheilu_ja_harrastus/?Urheilu/Urheilulajit

Eur-Lex. http://europa.eu.int/eur-lex.

Finlands Lag1992. Helsingfors: Kauppakaari-yhtymä Oy/Juristförbundets Förlag.

Finlands Lag (I–II) 1995. Helsingfors: Kauppakaari-yhtymä Oy/Juristförbundets Förlag.

Finlex. http://www.finlex.fi.

Fiskarens uppslagsbok 1986. Stockholm: Bokförlaget Prisma AB.

Hakulinen, Kerkko 1983: Maailman paikannimet. Oikeinkirjoitusopas. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Juridiskt forum. Lagboken. http://www.jit.se/juridik/lagbok.html.

Kieliviesti. Ruotsinsuomalaisen kielenhuollon tiedotuslehti. Ruotsinsuomalainen kielilautakunta – Sverigefinska språknämnden. Stockholm.

Life. http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life.

Maiden nimet kuudella kielellä 1994. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 77. Helsinki: Painatuskeskus Oy.

Mossberg, Bo & Stenberg, Lennart 1992: Den Nordiska Floran. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Norstedts juridiska handbok 1994. Stockholm: CE Fritzes AB

Passagen. Netdoktor. http://netdoktor.passagen.se

Retkeilykasvio 1984. Helsinki: Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy.

Reuter, Mikael 1994:1: Översättning och språkriktighet . Helsingfors: Svensk Språktjänst AB/Tryckericentralen Ab

Rättsnätet. http://www.notisum.se

Språkbruk. Tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån. Forskningscentralen för de inhemska språken. Helsingfors: Tryckericentralen Ab.

Statistik. http://www.cs.kau.se/stat/statdist

Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se

Suomen Laki (I–II) 1983–84. Helsinki: Suomen Lakimiesliitto, Suomen Lakimiesliiton Kustannus Oy.

Suomen Laki CD-ROM 1994. Helsinki: Suomen Lakimiesliitto, Suomen Lakimiesliiton Kustannus Oy.

Svenska ortnamn i Finland. Fjärde upplagan. Forskningscentralen för de inhemska språken Skrifter 2. 1984. Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken.

Svenskt lagspråk i Finland 1990. Helsingfors: Statsrådets kansli, Statsrådets svenska språknämnd och VAPK-förlaget.

Svenskt lagspråk i Finland 2004. Helsingfors: Statsrådets svenska språknämnd och Schildts förlags Ab.

Sveriges Rikes Lag 1987 (1986). Stockholm: Norstedts Förlag.

Sveriges Rikes Lag CD-ROM. Norstedts juridik 1994:1. Stockholm: Norstedts Förlag.

Terminfo. Tekniikan sanastokeskus ry. Helsinki: Painatuskeskus Oy

Tilastokeskus. Tilastokoulutus. http://www.stat.fi/tk/tp/verkkokoulu/vk/tt

Tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan englantilais-suomalainen sanasto. http://www.rni.helsinki.fi/~pek/sanasto/tilastosanasto.html

Tilastotieteen sanastoa. http://noppa5.pc.helsinki.fi/uudet/da1htm/sanasto.html

Uusi Zoo (Osat 1–9) 1987–91. Helsinki: WSOY.

WWW.Google. http://www.google.com/intl/sv ja http://www.google.fi.

Tekstikorpukset

Språkbanken, Göteborgin yliopisto

Göteborgin yliopisto pitää yllä laajaa ruotsin kielen korpusta. Suuren suomi–ruotsi-sanakirjan laadinnassa on hyödynnetty lähinnä sanomalehti-, romaani- ja valtiopäivätekstien aineistoja, joiden laajuus kasvoi työn aikana noin 20 miljoonasta tekstisanasta noin 31,5 miljoonaan. Lisäksi on käytetty ahkerasti Svenska Akademiens Ordbokin korpusta (noin 2,4 miljoonaa sanaa).

Helsingin yliopiston Waltari-korpukset

Toimitustyössä käytettyä suomenkielistä korpusta pitää yllä Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos. Tämän korpuksen materiaalia on käytetty vertaileviin tarkistuksiin sekä etsittäessä tietoja sanojen, ilmausten ja rakenteiden käytöstä. Toimitustyössä on hyödynnetty materiaalia, joka koostuu Suomen Kuvalehden teksteistä sekä joukosta WSOY:n ja Otavan romaaneja ja jonka laajuus on noin kaksi miljoonaa tekstisanaa.

Helsingin yliopiston suomenruotsin korpus

Suomenruotsin korpusta (FISC) pitää yllä Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten laitos. Siitä on toimitustyössä käytetty hyväksi pääasiassa sanomalehti- ja romaanitekstejä, joiden laajuus on yhteensä noin 1,5 miljoonaa sanaa.

Kielipankki

Kielipankin käytetyimmät tekstikokoelmat ovat Suomen kielen tekstikokoelma, Suomenruotsin tekstikokoelma ja Ruotsinruotsin tekstikokoelma, jotka sisältävät yhteensä yli 230 miljoonaa sanaa enimmäkseen sanomalehtitekstiä 1990–2000-luvuilta. http://www.csc.fi/kielipankki