Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Ulkomainen ja ulkomaalainen

Suomen kielen lautakunnan suositus 21.5.2001

Suomen kielen lautakunta otti vuonna 2001 kantaa kysymykseen, olisiko sanan ulkomaalainen käyttö adjektiivina hyväksyttävä. Sanaluokkien rajathan eivät muutenkaan ole aina selviä ja ehdottomia, ja varsinkin  maalainen-loppuiset yhdyssanat voivat useimmiten olla sekä adjektiiveja että substantiiveja (vrt. vierasmaalainen). Ohjetta väljennettiin, mikä käytännössä  tarkoittaa sitä, että sanan ulkomaalainen adjektiivista käyttöä substantiivin määritteenä etenkään ihmisistä puhuttaessa ei enää pidetä virheenä. Voidaan siis esimerkiksi puhua paitsi ulkomaisista myös ulkomaalaisista vieraista. (Tarkemmin Kielikellon 3/2001 kirjoituksessa Ulkomaalainen ja ulkomainen.)