Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Tavan adessiivista

Suomen kielen lautakunnan suositus 22.5.2003

Suomen kielen lautakunta käsitteli kokouksessaan 22.5.2003 tavan adessiivia ja teki seuraavan päätöksen:

Tapaa voidaan ilmaista myös adessiivilla:

hyvällä syyllä, vähällä vaivalla, ilolla.

Jotkin tavan adessiivit ovat niin vakiintuneita, suorastaan leksikaalistuneita, että niitä on vaikea korvata muulla tavalla:

kunnolla, sovinnolla, rakkaudella.

On kuitenkin hyvä muistaa, että tavan ilmaisemiseen on olemassa monia muitakin ilmaisukeinoja. Teksti- ja tyylilajin mukaan voidaan käyttää esimerkiksi adverbiaaleja

iloisena, iloisesti tai iloiten (vrt. ilolla), peläten (vrt. pelolla), kiinnostuneena tai kiinnostuneesti (vrt.  kiinnostuksella, mielenkiinnolla), innokkaasti (vrt. innolla), kunniakkaasti (vrt. kunnialla).

Huomattakoon myös, että joissain tapauksissa adessiivi-ilmauksella ja muunlaisella tavan ilmauskeinolla on merkityseroa: tehdä työ kiireellä ’liian nopeasti, hosumalla, hutiloiden’; vrt.  tehdä työ kiireesti ’nopeasti’.