Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.

Lisää esimerkkejä tehden-, tehdessä- ja vastaavista rakenteista


Esimerkki 1: Ottaen huomioon -rakenteen sijaan sivulause

Alkuperäinen teksti

Lupa voidaan peruuttaa vain, jos organisaation kannalta lievempää seuraamusta ei asiasta kokonaisuudessaan ilmenevät seikat huomioon ottaen voida pitää riittävänä.

Ilmailulaki (864/2014) 148 §

Selkeämmin näin

Lupa voidaan peruuttaa vain, jos organisaation kannalta lievempää seuraamusta ei voida pitää riittävänä, kun otetaan huomioon asiasta kokonaisuudessaan ilmenevät seikat.

Muokkausehdotus


Missä ongelma?

Ottaen huomioon -rakenne katkaisee lauseen pääajatuksen (jos lievempää seuraamusta ei voida pitää riittävänä). Hahmottamista saattaa vaikeuttaa myös se, että huomioon otettavat asiat esitetään ennen rakenteen verbimuotoa, jolloin ei heti ensimmäisestä sanoista selviä lauseen sisässä olevan rakenteen alkaneen.

Miten se on ratkaistu?

Rakenteen sisältö on siirretty kun-sivulauseeseen, jonka pääverbi otetaan on saatu rakenteen verbinmuodosta. Virke on sanan verran pidempi, mutta helpompi hahmottaa.

Esimerkki 2: Selkeä ottaen huomioon -rakenne

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on:

1) – –

2) toimittava ottaen huomioon hoitamiensa vaihtoehtorahastojen tai niiden sijoittajien etu ja vaarantamatta markkinoiden häiriötöntä toimintaa;

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014)

6 luku 1 §Perustelut

Tässä esimerkissä ottaen huomioon -rakenne määrittää lauseen pääverbiä: rahastojen hoitajan on toimittava siten, että hän ottaa huomioon rahastojen ja sijoittajien edun. Rakenteen merkitys on selvä.

Esimerkki 3: Valvottaessa-rakenteen sijaan sivulause

Alkuperäinen teksti

Finanssivalvonnan on toimittava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä Energiamarkkinaviraston kanssa valvottaessa kaupankäyntiä johdannaissopimuksilla, joiden kohde-etuutena on sähkö, maakaasu tai päästöoikeus.   

Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (748/2012) 8 luku 2 §

Selkeämmin näin

Finanssivalvonnan on toimittava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä Energiamarkkinaviraston kanssa, kun valvotaan kaupankäyntiä johdannaissopimuksilla, joiden kohde-etuutena on sähkö, maakaasu tai päästöoikeus.

Muokkausehdotus


Missä ongelma?

Rakenteen alku ei erotu virkkeessä hyvin. Siihen saattaa olla syynä, että ennen verbinmuotoa valvottaessa on jo monta sanaa samassa sijamuodossa (tarkoituksenmukaisessa, yhteistyössä).

Miten se on ratkaistu?

Rakenne on muutettu sivulauseeksi. Tehdessä-tyyppinen rakenne vastaa aina kun-sivulausetta, jonka tekeminen on samanaikaista pääverbin tekemisen kanssa (toimitaan yhteistyössä ja valvotaan yhtäaikaisesti). Sivulauseen alku erottuu aina hyvin, koska alussa on konjunktio (tässä kun) tai muu sivulausetta aloittava sana.

Esimerkki 4: Vähentämällä-rakenteen sijaan sivulause

Alkuperäinen teksti

Vakuutuskannan hoitamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan myös ottaa huomioon epäsuorasti vähentämällä tulevista tuotoista vakuutuksen hallintokustannuksia varten perittävät erät, jollei turvaavuus edellytä toisenlaista menettelyä.

Vakuutusyhtiölaki (521/2008) 9 luku 7 §


Selkeämmin näin

Vakuutuskannan hoitamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan myös ottaa epäsuorasti huomioon siten, että tulevista tuotoista vähennetään vakuutuksen hallintokustannuksia varten perittävät erät, jollei turvaavuus edellytä toisenlaista menettelyä.

Muokkausehdotus

Missä ongelma?

Rakenne on melko pitkä, eikä sen alkukohta ole välttämättä lukijalle selvä. Liittyykö määrite epäsuorasti vähentämiseen vai huomioon ottamiseen?

Miten se on ratkaistu?

Rakenteesta on tehty sivulause, joka korostaa rakenteen sisältöasiaa eli huomioon ottamisen tapaa. Myös sisältöasian alkukohta tulee selvästi esiin. Lisäksi määritteen paikkaa on siirretty. Niin voi tietenkin tehdä, vaikka säilyttäisi vähentämällä-rakenteen.

Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.

Ehdota uusia esimerkkejä säädöskielen ohjesivuille (verkkolomake)