Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.

Tehden-, tehdessä- ja vastaavat rakenteet

  • Tarkista, että lauseesta ei tule liian pitkää tai vaikeasti hahmotettavaa tehden-, tehdessä- ja vastaavantyyppisten verbinmuotojen vuoksi.
  • Nämä verbinmuodot keräävät ympärilleen määritteitä (tehdessään raskasta työtä vakavasti sairaana), ja siksi verbinmuodon ja määritteiden suhteet toisiinsa ja lauseen pääasiaan eivät aina tule selvästi esiin.
  • Tehden-, tehdessä- ja vastaavien rakenteiden avulla lauseeseen lisätään uusi asia. Harkitse, olisiko sivulause tai uusi virke selkeämpi esitystapa.

Esimerkki tehden-rakenteesta


Alkuperäinen teksti

Tietosuojan varmistamiseksi on estettävä kaikkina aikoina tietojen luvaton lukeminen, jäljentäminen, muuttaminen tai poistaminen, varsinkin siirrettäessä niitä Suomen edustustolle.

Tiedot on siirrettävä ohjeiden mukaisesti ja mahdollisimman pian salatussa muodossa ja hävitettävä viipymättä niiden siirtämisen jälkeen mahdolliset hakijan nimi, yhteystiedot ja passitiedot kuitenkin säilyttäen myöhempää asiointia varten, kunnes päätöksen tiedoksianto on välitetty.

Ulkomaalaislaki (luonnos) 69 e §

Selkeämmin näin

Tietosuojan varmistamiseksi on estettävä kaikkina aikoina tietojen luvaton lukeminen, jäljentäminen, muuttaminen tai poistaminen, varsinkin siirrettäessä niitä Suomen edustustolle.

Tiedot on siirrettävä ohjeiden mukaisesti ja salatussa muodossa mahdollisimman pian ja hävitettävä viipymättä siirtämisen jälkeen. Mahdolliset hakijan nimi, yhteystiedot ja passitiedot saadaan kuitenkin säilyttää myöhempää asiointia varten, kunnes päätöksen tiedoksianto on välitetty.

Ulkomaalaislaki (301/2004) 69 e §

Syy muutokseen

  • Momentin kolmesta virkkeestä keskimmäinen sisältää kaksi erillistä asiaa. Niistä jälkimmäisen ydin on ilmaistu tehden-tyyppisellä verbinmuodolla säilyttäen. Tähän verbimuotoon liittyy pitkä sanaketju, joka raskauttaa virkettä, ja ketjun sisältämä asia jää virkkeessä taka-alalle.
  • Verbinmuodosta ei selviä, mikä on säännöksen velvoittavuus: onko tiedot säilytettävä vai onko sallittua säilyttää ne.
  • Virke on jaettu kahdeksi. Velvoittavuus ilmaistaan jälkimmäisessä virkkeessä verbillä saadaan ja merkitys verbinmuodolla säilyttää.

Muuta huomattavaa

Yleiskielessäkin käytetään tehden-, tehdessä-, tekemällä-, tekemättä ja muita vastaavia rakenteita, mutta ne eivät yleensä sisällä kovin monta sanaa. Siksi niiden sisältö on helpompi hahmottaa.

Tehdessä-rakenne vastaa peruskäytössään aikaa ilmaisevaa kun-lausetta (tehtäessä = kun tehdään). Säädöksissä vastineeksi sopisi usein jos-lause. Rakenteen tulkinta ei siis aina ole yksiselitteinen. Sivulause sen sijaan on.

Tehden-rakenne puolestaan vastaa peruskäytössään siten että -lausetta (tehden = siten, että tekee), mutta se saattaa säädöksissä vastata myös kun-lausetta. Myös tätä rakennetta käytettäessä kannattaa varmistaa, ettei merkitys jää epäselväksi.

Infinitiivimuotojen tehden ja tehdessä ympärille muodostettuja lausekkeita nimitetään lauseenvastikkeiksi. Lauseenvastikkeita ovat myös infinitiivin tehdäkseen sekä partisiippien tekevä ja tehnyt ympärille rakennetut lausekkeet. Lausekkeita voidaan rakentaa muiden verbinmuotojen ympärille. Sellaisia ovat infinitiivit tekemällä ja tekemättä. Näiden lauseenvastikkeiden ja infinitiivirakenteiden käyttö voi johtaa liian pitkiin tai vaikeasti hahmotettaviin virkkeisiin. Katso myös sivuja Määriteketjut ja Substantiivityyli.

Säädöksissä käytetään myös yksisanaisia ilmauksia, jotka muodoltaan samanlaisia kuin lauseenvastikkeiden ja infinitiivirakenteiden verbinmuodot: alkaen, nähden, tarvittaessa, pyydettäessä jne. Nämä lyhyet fraasimaiset ilmaukset eivät vaikeuta virkkeen sisällön hahmottamista.

Lisää esimerkkejä tehden-, tehdessä- ja muista vastaavista rakenteista


Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.

Ehdota uusia esimerkkejä säädöskielen ohjesivuille (verkkolomake)