Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.

Lisää esimerkkejä substantiivityylistä


Esimerkki 1: Huolehditaan laatimisesta > huolehditaan, että laaditaan

Alkuperäinen teksti    

Puheenjohtajan on huolehdittava pöytäkirjan laatimisesta.

Asunto-osakeyhtiölaki (luonnos) 6 luku 23 §   


Selkeämmin näin

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 6 luku 23 §


Missä ongelma?

Lyhyessäkin virkkeessä substantiivilla ilmaistu toiminta voi herättää kysymyksiä. Verbikantainen substantiivi laatiminen ei ilmaise selvästi, kuka on laatimisen tekijä. Virkkeen voi tulkita myös niin, että puheenjohtajan on laadittava pöytäkirja itse.

Miten se on ratkaistu?

Substantiivin sijasta asia ilmaistaan sivulauseella. Näin käy selvemmin ilmi, että vastuu on puheenjohtajalla, mutta että hän voi sopia haluamallaan tavalla, kuka pöytäkirjan laatii.


Esimerkki 2: Sopimuksen jääminen voimaan > sopimus jää voimaan

Alkuperäinen teksti

Syrjivä tai vastatoimien kiellon vastainen sopimusehto sekä yrityksen, yhdistyksen ja säätiön sääntöjen syrjivä tai vastatoimen kiellon vastainen määräys on mitätön.

Tuomioistuin voi muuttaa sopimusta tai määrätä sen raukeamaan, jos 1 momentissa tarkoitettu sopimusehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon huomioon ottamatta jättämisen vuoksi kohtuullista.

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 25 §


Selkeämmin näin

Syrjivä tai vastatoimien kiellon vastainen sopimusehto sekä yrityksen, yhdistyksen ja säätiön sääntöjen syrjivä tai vastatoimen kiellon vastainen määräys on mitätön.

Jos ei ole kohtuullista, että sopimus jää muilta osin muuttumattomana voimaan, kun 1 momentissa tarkoitettu sopimusehto jätetään ottamatta huomioon, tuomioistuin voi muuttaa sopimusta tai määrätä sen raukeamaan.

Muokkausehdotus


Missä ongelma?

  • Virkkeen viimeisessä lauseessa (että-lause) on kaksi minen-substantiivia (jääminen, jättäminen). Niihin molempiin liittyy useita määritteitä, jotka vastaavat merkitykseltään lauseenjäseniä (sopimuksen jääminen voimaan muuttumattomana ­– sopimus jää voimaan muuttumattomana). Näin tiiviissä muodossa oleva tieto saattaa olla vaikea hahmottaa.

Miten se on ratkaistu?

  • Molemmat minen-substantiivit on muutettu oman sivulauseensa pääverbeiksi (jääminen > jos-lauseen jää; jättäminen > kun-lauseen jätetään).
  • Jos-lause on sijoitettu virkkeen alkuun. Siitä seuraa myös, että 2 momentti alkaa 1 momentista tutusta asiasta. Tämä on luonteva informaatiorakenne. Katso myös sivua Informaatiorakenne.

Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.

Ehdota uusia esimerkkejä säädöskielen ohjesivuille (verkkolomake)