Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.

Substantiivityyli

Substantiivityylissä substantiivit (opetus) ovat ottaneet verbien (opettaa) tehtävän toiminnan ilmaisemisessa. Tekstistä tulee usein raskaslukuista, sillä substantiivityylisessä tekstissä on paljon asioita ja vähän toimintaa. Kun käytetään termejä, voi substantiivityyli kuitenkin olla välttämätön ilmaisutapa.

Mistä tunnistat substantiivityylin?

Substantiivityylissä verbit ovat merkitykseltään yleisiä ja sopivat moneen yhteyteen.  Sellaisia ovat esimerkiksi suorittaa, tehdä, toteuttaa, tapahtua, aiheuttaa, edellyttää, olla.

Substantiivit taas ovat merkitykseltään tarkkoja. Ne on usein johdettu verbistä, esimerkiksi valvoa > valvonta, sekaantua > sekaannus, havaita > havaitseminen.

Miten vältät substantiivityylin?

Muuta substantiivi verbiksi: suoritetaan valvontaa > valvotaan, tapahtuu havaitsemista > havaitaan. Usein verbin avulla kannattaa tehdä uusi lause tai virke.

Esimerkki substantiivityylistä


Alkuperäinen teksti

Vilkkuvan valokilven kunkin välähdyksen ja niiden esiintymistiheyden on oltava sellaisia, että ne takaavat viestin kunnollisen havaitsemisen ja välttävät sekaannuksen joko eri valokilpien tai jatkuvasti valaistun kilven kanssa.

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (luonnos) 25 §


Selkeämmin näin

Vilkkuvan valokilven välähdysten ja niiden esiintymistiheyden on oltava sellaisia, että viesti on helppo havaita eikä kilpeä voi sekoittaa toiseen vilkkuvaan tai jatkuvasti valaistuun kilpeen.

Muokkausehdotus


Syy muutokseen

Säännös on helpompi hahmottaa ja ymmärtää, kun asia on ilmaistu kuvaamalla ihmisen tekemistä (on helppo havaita, ei voi sekoittaa) eikä kuvaamalla asioita, jotka vain tapahtuvat (esiintymistiheys välttää sekaannuksen). Esimerkissä ei substantiivista tule suoraan predikaattia.

Muuta huomattavaa

Termit ovat muodoltaan vakiintuneita määriteltyyn merkitykseen, eikä niitä voi muuttaa verbeiksi, vaikka se teoriassa olisikin mahdollista. Esimerkiksi osakevaihto on termi, jota ei voi purkaa muotoon vaihtaa osake tai vaihtaa osakkeet. Tällaisissa tapauksissa on käytettävä merkitykseltään yleistä verbiä, esimerkiksi toteuttaa, järjestää, suorittaa, tehdä osakevaihto tai osakevaihto tapahtuu.

Katso myös sivua Termit.

Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.

Ehdota uusia esimerkkejä säädöskielen ohjesivuille (verkkolomake)