Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.

Selkeä tiivis ilmaisu


  • Tarkista, että lauseissa ei ole sellaisia turhia sanoja, jotka vievät huomion pääasiasta ja haittaavat sisällön ymmärtämistä.
  • Turhat sanat voivat toistaa jo sanottua asiaa tai esittää asian liian monimutkaisesti, kun yksinkertaisempi ilmaisu riittäisi. On tietenkin huolehdittava, etteivät muutokset yksinkertaista sisältöä.
  • Vaatii harkintaa tapaus tapaukselta, vahvistaako toisto asian ymmärtämistä vai viekö se lukijan tarkkaavaisuuden epäolennaiseen.

Esimerkki hyvästä tiivistyksestä


Alkuperäinen teksti

Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta säiliöihin, joita käytetään työssä lyhyitä aikoja eikä säiliöihin, joiden sisältö vaihtuu usein edellyttäen, että toteutetaan riittävät asianmukaiset, vaihtoehtoiset toimenpiteet, erityisesti tiedottamista tai kouluttamista varten, joilla taataan samantasoinen suoja.

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (luonnos)


Selkeämmin näin

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, säiliöitä, joita käytetään työssä lyhyitä aikoja tai säiliöitä, joiden sisältö vaihtuu usein, ei tarvitse varustaa varoitusmerkillä edellyttäen, että samantasoinen suoja on saavutettavissa opetuksella ja ohjauksella.

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015) 13 §


Syy muutokseen

  • Momentin sisältö esitetään monisanaisesti ja monimutkaisesti. Ehto varoitusmerkin käyttämättä jättämiselle esitetään merkitykseltään yleisluonteisella ilmauksella: edellyttäen että toteutetaan toimenpiteet esimerkiksi kouluttamista varten. Täsmällisempää ilmaisua on sivulauseessa, joka kuvaa koulutuksen ja tiedotuksen tavoitteen: taataan samantasoinen suoja.
  • Momentin alussa on kieltolause, jossa esitetään säädösviittauksella, mitä lainkohtaa momentin tapauksessa ei sovelleta. On siis katsottava aikaisempaa momenttia, jotta selviää, miten tulee toimia. Jos poikkeus tulisi heti pääsäännöksen jälkeen, sen voisi kirjoittaa yksinkertaisemmin käyttämällä sanaa kuitenkin. Tässä esimerkkitapauksessa välissä on yksi momentti.
  • Sanontaa on yksinkertaistettu. Ehto ilmaistaan täsmällisemmällä ilmauksella: edellyttäen että samantasoinen suoja on saavutettavissa. Lisäksi toimenpiteiden toteuttaminen on poistettu, joten käyttäjien opastus ei ole enää esimerkki keinosta vaan itse keino.
  • Säädösviittauksen sisältö esitetään nyt momentissa. Lukija saa heti tiedon, että kyse on tapauksesta, jossa varoitusmerkkiä ei tarvitse käyttää.

Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.

Ehdota uusia esimerkkejä säädöskielen ohjesivuille (verkkolomake)