Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.

Lisää esimerkkejä säädösviittauksista


Esimerkki 1: Tarpeettomat säädösviittaukset poistetaan

Alkuperäinen teksti

6 § Toimivaltainen viranomainen

Patentti- ja rekisterihallitus määrää ja perii vuosittain 2 ja 3 §:n mukaisen vuosimaksun, 4 §:n mukaisen laadunvalvonnan perusmaksun sekä 5 §:n mukaisen laadunvarmistuksen valvontamaksun.

Laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista (luonnos) 


Selkeämmin näin

6 § Toimivaltainen viranomainen

Vuosimaksun, laadunvalvonnan perusmaksun sekä laadunvarmistuksen valvontamaksun määrää ja perii vuosittain Patentti- ja rekisterihallitus.

MuokkausehdotusMissä ongelma?

Säännöksessä määrätään, kenellä on toimivalta. Lukijan huomio kiinnittyy väärään asiaan, jos hän joutuu miettimään, tuovatko viittaukset lain 2–5 §:ään säännökseen jotain olennaista informaatiota lisää.

Miten se on ratkaistu?

Säädösviittaukset poistetaan, koska ne eivät sisällä mitään tämän säännöksen kannalta ratkaisevaa.


Esimerkki 2: Turha osa säädösviittausta poistetaan

Alkuperäinen teksti

Edellä 3 §:n 1–7 kohdassa tarkoitettua suoritetta koskevan asian vireille saattajalta peritään toimenpiteeseen käytettyyn aikaan perustuva maksu.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus viestintäviraston eräistä maksuista (luonnos) 5 §

Selkeämmin näin

Viestintävirasto perii 3 §:ssä tarkoitettua suoritetta koskevan asian vireille saattajalta toimenpiteeseen käytettyyn aikaan perustuvan maksun.

Muokkausehdotus

 

Missä ongelma?

Säädösviittaus johtaa lukijan ajattelemaan, että 3 §:n muissa kohdissa säädetään eri suoritteesta tai suoritteista kuin se, josta tässä on puhe. Näin ei ole, sillä pykälässä on vain 1‒7 kohdat.

Miten se on ratkaistu?

Turha viittaus 1‒7 kohtiin poistetaan. Virkkeeseen sisältyy myös määriteketju, jonka purkamista voisi miettiä. Katso sivua Määriteketju.


Esimerkki 3: Lisätään viittaukseen tietoa lainkohdan sisällöstä

Alkuperäinen teksti

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä lakia muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 luvussa tarkoitettuja periaatteita tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti.

Asunto-osakeyhtiölaki (luonnos) 13 luku 1 §

Selkeämmin näin

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä lakia muulla tavalla kuin pelkästään rikkomalla 1 luvun säännöksiä toiminnan keskeisistä periaatteista tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla yhtiöjärjestyksen määräystä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti.

Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 24 luku 1 §

Missä ongelma?

Viittaus 1 luvussa tarkoitettuihin periaatteisiin ei anna lukijalle käsitystä siitä, millaisia asioita periaatteet koskevat.

Miten se on ratkaistu?

Tekstiin on lisätty selittävät sanat toiminnan keskeisistä periaatteista, jotta lukija tietää, mistä lainkohdassa on kyse. Selittävien ilmausten lisääminen vaatii tarkkuutta, sillä muuten ilmaus saattaa rajata viittauksen ulkopuolelle jotakin, minkä pitäisi sisältyä viittaukseen.

Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.

Ehdota uusia esimerkkejä säädöskielen ohjesivuille (verkkolomake)