Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.

Lisää esimerkkejä haitallisen tiiviistä ilmaisusta


Esimerkki 1: Verbikantainen substantiivi sivulauseeksi

Alkuperäinen teksti

Yhtiö voi antaa todistuksen optio-oikeudesta (optiotodistus) taikka muun vastaavanlaista oikeutta osoittavan todistuksen, joka sisältää ehdon oikeuden käyttämisestä ainoastaan todistuksen palauttamista vastaan.

Asunto-osakeyhtiölaki (luonnos) 2 luku 10 §


Selkeämmin näin

Yhtiö voi antaa todistuksen optio-oikeudesta (optiotodistus), joka sisältää ehdon siitä, että oikeutta voi käyttää ainoastaan todistuksen palauttamista vastaan.

Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 2 luku 10 §


Missä ongelma?

Virkkeen lopun joka-lauseessa on kaksi verbistä muodostettua minen-substantiivia. Molemmilla on samanlaisia määritteitä kuin pääverbeillä on (oikeuden käyttäminenkäyttää oikeutta, todistuksen palauttaminenpalauttaa todistus). Lauseen veroista tietoa on siis pakattu tiiviiseen muotoon, ja sen hahmottaminen saattaa olla lukijalle hankalaa.

Minen-substantiivilla ei pysty ilmaisemaan sisältöä yhtä tarkasti kuin verbiä käyttämällä. Esimerkiksi ilmaus päätös etuuden myöntämisestä ei kerro, onko päätös myönteinen vai kielteinen. Minen-substantiivista eivät käy ilmi myöskään aikasuhteet.

Miten se on ratkaistu?

Ensimmäinen minen-substantiivi käyttäminen on muutettu sivulauseeksi, koska se luontevammin sopii virkkeen kokonaisuuteen. Sivulauseessa käyttämisen ja palauttamisen suhde on helpompi hahmottaa.


Esimerkki 2: verbinmuodosta rajoitettu jos-lauseen pääverbi

Alkuperäinen teksti

Kokouskutsussa on myös mainittava, jos kokoukseen teknisen välineen avulla osallistuvan osakkeenomistajan puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

Asunto-osakeyhtiölaki (luonnos) 6 luku 17 §


Selkeämmin näin

Kokouskutsusta on käytävä ilmi, jos osallistuminen kokoukseen teknisen välineen avulla rajoittaa näin osallistuvan osakkeenomistajan puhevaltaa.

Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 6 luku 17 §


Missä ongelma?

Tekstiin muodostuu pitkä ketju samassa sijamuodossa olevista sanoista (osallistuvan osakkeenomistajan puhevallan). Ketjun osilla on erilaiset tehtävät: osallistuvan osakkeenomistajan puhevallan ilmaisee puhevallan haltijaa, mutta puhevallan käyttäminen ilmaisee tekemisen ja sen kohteen suhdetta (käyttää puhevaltaa). Tietoa esitetään tiiviissä muodossa, jossa sen hahmottaminen saattaa olla hankalaa.  

Miten se on ratkaistu?

Tieto esitetään väljemmässä muodossa, kun se saa oman lauseen. Partisiipista rajoitettua tehtiin lauseeseen pääverbi rajoittaa. Näin se, mitä kokouskutsusta on käytävä ilmi (rajoittaako teknisten välineiden käyttö osakkeenomistajan puhevaltaa) tulee selvemmin esiin.

Esimerkki 3: Adjektiivista sivulause

Alkuperäinen teksti

Jäljempänä 7 luvun 7 §:ssä säädetään yhtiön hallituksen ja isännöitsijän toimivaltaan kuuluvan asian saattamisesta yhtiökokouksen päätettäväksi. Osakkeenomistajat voivat yksimielisinä muutenkin tehdä yksittäistapauksessa päätöksen asiassa, jonka hallitus voi siirtää yhtiökokouksen päätettäväksi.

Asunto-osakeyhtiölaki (luonnos) 6 luku 2 §


Selkeämmin näin

Jäljempänä 7 luvun 7 §:ssä säädetään yhtiön hallituksen ja isännöitsijän toimivaltaan kuuluvan asian saattamisesta yhtiökokouksen päätettäväksi. Jos osakkeenomistajat ovat yksimielisiä, he voivat päättää asiasta, jonka hallitus voi siirtää yhtiökokouksen päätettäväksi.

Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 6 luku 2 §


Missä ongelma?

  • Myös adjektiivin käyttö lauseen sijasta voi tiivistää sisältöä haitallisesti, varsinkin jos lauseessa on paljon muutakin tietoa. Tässä virkkeessä adjektiivin yksimielisinä lisäksi sanat muutenkin ja yksittäistapauksessa tuovat tekstiin tietoa, jonka merkitys voi jäädä epäselväksi.

Miten se on ratkaistu?

  • Adjektiivin yksimielisinä sijasta asia on ilmaistu sivulauseessa, jolloin tulee selvemmäksi, että se ilmaisee ehtoa.

Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.

Ehdota uusia esimerkkejä säädöskielen ohjesivuille (verkkolomake)