Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kielioppaita

Kielenhuolto-oppaita

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 171. Helsinki 2012. Nid., 277 sivua. – Aiheina mm. yhteen ja erilleen kirjoittaminen, iso ja pieni alkukirjain, lyhenteet ja numeroilmaukset.

Kielitoimiston kielioppiopas. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 175. Helsinki 2015. Nid., 408 sivua. – Aiheina mm. yhdyssanan alkuosan muoto (kuvaluku ja kuvanluku), taivutusmuotojen vaihtelu (palveluja ja palveluita), yksikkö- ja monikkomuoto, jossa ja missä, yliopistossa ja yliopistolla, omistusliitteet).

Ikola, Osmo 1991: Nykysuomen käsikirja. 3., uudistettu laitos. Weilin + Göös, Helsinki. – Pääpaino hyvään kielenkäyttöön opastavilla säännöillä ja ohjeilla. Sivistyssanasto, kieli- ja tyyliopillinen sana- ja asiahakemisto, paikannimiluettelo ja lyhenneluettelo.

Ikola, Osmo 2001: Nykysuomen opas. 2. painos. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, Turku. – Nykysuomen käsikirjan supistettu seuraaja.

Itkonen, Terho – Maamies, Sari 2011: Uusi kieliopas. 4., tarkistettu painos. Tammi, Helsinki. – Hakuteos ja käsikirja. Tekstiosassa (94 sivua) neuvoja oikeinkirjoituksesta, taivutuksesta ja lauserakenteesta, ohjeet laajassa aakkosellisessa hakemistossa.

Iisa, Katariina – Oittinen, Hannu – Piehl, Aino 2012: Kielenhuollon käsikirja. Laajennetun ja päivitetyn laitoksen 7. laajennettu ja päivitetty painos. Yrityskirjat, Helsinki.

Leino, Pirkko 2006: Pilkulleen! Opas välimerkkien käyttöön. Otava, Helsinki.

Luukkonen, Marsa 2006: Hauskaa kielenhuoltoa! Kielenhuollon opas. WSOY, Helsinki.  – Oppaassa on kielenhuollon ja oikeinkirjoituksen keskeisten ja uusimpien ohjeiden ohella taustatietoa suomen kielen kehityksestä.

Näkökulmia ja taustoja kielenhuoltoon ja kielenhuollon kysymyksiin

Hiidenmaa, Pirjo 2003: Suomen kieli – who cares? Otava, Helsinki. – Pohtii mm. kielenhuollon haasteita.

Ikkunoita kielen maailmaan. Valikoima Helsingin Sanomien Kieli-ikkuna-palstalla julkaistuja kirjoituksia. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 130. Helsinki 2004. 

Kolehmainen, Taru 2014: Kielenhuollon juurilla. Suomen kielen ohjailun historiaa. SKS, Helsinki.

Perustietoa tekstin tekemisen käytänteistä

Hirsjärvi, Sirkka – Remes, Pirkko – Sajavaara, Paula 2007: Tutki ja kirjoita. 13. painos. Tammi, Helsinki. – Opas esseiden, opinnäytteiden, selvitysten ja muistioiden kirjoittajille.

Itkonen, Markus 2012: Typografian käsikirja. 4., laajennettu painos. RPS-yhtiöt, Helsinki. – Yleistietoa ja tarkkaa erikoistietoa suomenkielisin termein kirjaintyypeistä, typografisesta sommittelusta ja typografisesta merkistöstä.

Kankaanpää, Salli – Piehl, Aino 2011: Tekstintekijän käsikirja. Opas työssä kirjoittaville. Yrityskirjat Oy, Helsinki. – Työelämän tekstien kirjoittajille suunniteltu opaskirja, joka sisältää runsaasti havainnollistavia esimerkkejä mm. tekstien rakenteesta ja lukijan huomioon ottavasta sävystä.

Korpela, Jukka K. 2010: Verkkojulkaisun typografia. RPS-yhtiöt, Helsinki.

– Tietoa typografian oppien soveltamisesta verkkojulkaisemisessa.

Kielioppeja

Hakulinen, Auli ym. 2004: Iso suomen kielioppi. Ison suomen kieliopin verkkoversio

Koivisto, Vesa 2013: Suomen sanojen rakenne. SKS, Helsinki. – Esittelee laajasti suomen kielen sanojen rakennepiirteitä (taivutus, johtaminen, yhdistäminen).

Leino, Pirkko 2010: Suomen kielioppi. 9. painos. Otava. – Perinteistä kielioppia: äänneoppia, sananmuoto-oppia, lauseoppia.

Vilkuna, Maria 1996: Suomen lauseopin perusteet. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 90. Helsinki.