Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 8. Saako lukija tekstiä silmäilemällä käsityksen sen sisällöstä?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


Tekstiin on tarpeen sisällyttää havainnollisia osia, joiden avulla lukija saa tekstin sisällöstä selkeän käsityksen nopeasti silmäillen, ellei hän halua lukea koko tekstiä. 

Pitkässä tekstissä silmäiltävyyttä parantavia keinoja ovat selkeä sisällysluettelo, hyvä otsikointi (katso myös kysymyksiä 10, 11 ja 12), tekstin alussa oleva yhteenveto (katso myös kysymystä 4), keskeisten termien tai asioiden lihavointi tai kursivointi leipätekstissä, luetelmat sekä taulukot ja kaaviot tai muut asiaa selventävät kuviot.

Korostuskeinoja kannattaa käyttää harkiten, jotta ne eivät vähennä toistensa tehoa.

o   Onko pitkässä tekstissä sisällysluettelo?

Hyvistä, sisältöä kuvaavista otsikoista (katso kysymyksiä 10–12) koostettu sisällysluettelo antaa lukijalle nopeasti kokonaiskuvan pitkässä tekstissä käsitellyistä asioista.

o   Korostetaanko tekstissä joitakin keskeisiä termejä tai asioita lihavoinnilla?

o   Onko tekstissä sopiva määrä havainnollisia luetelmia?

Luetelmat (”ranskalaisten” viivojen tai muiden luettelomerkkien avulla tehdyt listat) ovat usein selkeämpi tapa luetella asioita kuin leipätekstin lauseisiin sisältyvät luettelot. Luetelmat voivat sisältää sanoja, sanaryhmiä tai kokonaisia virkkeitä. (Luetelmien muotoiluohjeita löytyy mm. Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaasta.)

o   Sisältyykö tekstiin taulukoita, jotka havainnollistavat ja täsmentävät tekstissä kerrottua asiaa lukijalle?

o   Sisältyykö tekstiin kaavioita, jotka havainnollistavat ja täsmentävät tekstissä kerrottua asiaa lukijalle? 

Taulukoiden, kaavioiden ja muiden kuvioiden avulla on mahdollista esittää suuria määriä numerotietoa ja monimutkaisia asioiden suhteita havainnollisesti ja nopeasti. Usein kaavio on lukijan kannalta vielä selkeämpi esitystapa kuin taulukko.

Kuten muissakin tekstin osissa, myös taulukoissa ja kaavioissa sisältö pitää esittää lukijan kannalta ymmärrettävästi. Taulukkoa tai kaaviota on tarpeen kommentoida sitä edeltävässä leipätekstissä, ainakin esitellä se lyhyesti, jotta lukija ymmärtää helposti, miten kuvio liittyy asiaan.

o   Sisältyykö tekstiin tietolaatikoita, jotka korostavat joitain tekstin asioita?


Esimerkki:


Tämä on tietolaatikko. Sen avulla voi nostaa esiin tärkeitä asioita, havainnollistettuja yksityiskohtia tms.


o   Onko tekstissä käytetty värejä (jos se sopii tekstin tyyliin ja on mahdollista)?

o   Onko tekstissä käytetty kuvia (jos se sopii tekstin tyyliin ja on mahdollista)?