Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Kysymys 7. Onko tekstin toimijat valittu niin, että ratkaisu sopii tekstin sävyyn ja näkökulmaan?

Seuraavat apukysymykset ja ohjeet auttavat sinua vastaamaan kysymykseen.


o   Ovatko tekstissä käytetyt ilmaukset sellaisia, että ne eivät vähättele tai loukkaa lukijaa (tekstin saajaa)?

Hallintolain hyvän kielenkäytön vaatimuksessa velvoitetaan viranomaiset käyttämään paitsi selkeää ja ymmärrettävää myös asiallista kieltä. Asiallisuus tarkoittaa sitä, että tekstistä ilmenee kunnioittava suhtautuminen lukijaan (tekstin saajaan) tai ryhmiin, joita tekstissä käsitellään.

Kunnioittavaa ja asiallista suhtautumista ilmentävät esimerkiksi

  • puhuttelu, alku- ja lopputervehdys yksittäiselle henkilölle osoitetuissa teksteissä, esimerkiksi
    • Ei näin: Hallinto-oikeus varaa tilaisuuden täydentää asiakirjoja.
    • Paremmin näin: Hallinto-oikeus pyytää teitä täydentämään asiakirjoja.

  • nimitykset, joita niiden tarkoittama ryhmä käyttää itsestään (kuuro vrt. kuulovammainen)

  • sukupuolineutraalit ilmaukset (tanssija vrt. tanssijatar, pappi vrt. naispappi)

  •  ilmaukset, jotka eivät ole arvoväritteisiä (itseaiheutettu sairaus vrt. elämäntapasairaus)

  •  asioiden esittäminen varmana vain, kun varmuus on kiistatonta (Teille ei ole myönnetty kuljetustukea. Kykenette liikkumaan julkisilla kulkuvälineillä. Vrt. Lääkäri on arvioinut, että kykenette [– –].)