Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Viikon vinkit 2017

11.9.2017 11.34

Demokratia, keskustelevaa kansanvaltaa?

Kansainvälistä demokratiapäivää vietetään 15. syyskuuta.

Uusi eduskuntatalo, istuntosali ja lehterit. 1931. Kuva: Pietinen. Museovirasto.
Uusi eduskuntatalo vuonna 1931. Kuva: Pietinen. Museovirasto.

Nimitys demokratia koostuu kahdesta kreikan sanasta. Ensimmäinen on kansaa tarkoittava dẽmos, jälkimmäinen verbi krateĩn, joka tarkoittaa hallitsemista. Demokratia on siis kansanvalta, ja tämä hallitusjärjestelmä oli jo antiikin Kreikassa pohdinnan kohteena.

Diktatuuri ja demokratia (Kysymyksiä ja vastauksia sanojen alkuperästä)

demokratia (Kielitoimiston sanakirja)

Hyvä hallinto on perusoikeus. Sen sisältöä on täsmennetty erityisesti hallintolaissa, jossa on nimenomainen säännös hyvän kielenkäytön vaatimuksesta. Sen mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Säännöksen esitöiden mukaan näihin vaatimuksiin kuuluu sellainen ilmaisutapa, jonka perusteella hallinnon asiakkaan voidaan olettaa yksiselitteisesti ymmärtävän asian sisällön ja saavan siitä asian laatuun nähden riittävästi tietoa. Säännös siis edellyttää esitystavalta sekä kielellistä selkeyttä että sisällöllistä ymmärrettävyyttä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen puhe Demokratiapäivän tilaisuudessa 2016

Kielten rinnakkainelo on nykyoloissa välttämätöntä ja mahdollista. On tarkoituksenmukaista käyttää englantia ja muita kieliä kansainvälisillä areenoilla, kun taas monissa kotimaisissa yhteyksissä on tarkoituksenmukaista ja luonnollista käyttää suomea. Suomen kielen toimintaohjelmassa on kysymys suomalaisen demokratian säilymisestä niin, ettei tieteellinen ja taloudellinen eliitti erkaannu muun väestön elämänpiiristä.

Pirkko Nuolijärvi: Suomen kielen tulevaisuus on jokaisen asia (Kielikello, 2/2009)

Kotimaisten kielten keskus suosittaa käsitteen deliberatiivinen demokratia suomenkieliseksi vastineeksi ilmausta keskusteleva demokratia.

Suositusta Kotukselta pyysi yhdistys Deliberatiivisen Demokratian Instituutti, jonka mukaan hallinnon ja järjestöjen edustajat ovat toivoneet käsitteelle suomenkielistä vastinetta eri yhteyksissä. Suosituspyynnössä deliberatiivinen demokratiakäsitys määritellään niin, että poliittisia päätöksiä voidaan pitää oikeutettuina, jos ne perustuvat keskusteluun, jossa eri näkemykset ja väestöryhmät ovat olleet yhdenvertaisesti edustettuina. Deliberatiivisessa demokratiassa on siis kyse vastavuoroisuudesta ja erilaisten mielipiteiden kunnioituksesta.

Kotus suosittaa ”keskustelevaa demokratiaa” (Kotuksen uutiset, 9.6.2015)

Demokratuuri on nettikeskustelujen perusteella järjestelmä, joka on ulkoisilta tunnusmerkeiltään demokratia mutta todellisuudessa pikemminkin diktatuuri. Samaan viitaten on puhuttu näennäisdemokratiastakin.

Vesa Heikkinen: Demokratuuri (Kotus-blogi, 27.8.2012)


Palaa otsikoihin