Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

23.3.2011

Partierna vill främja klarspråk


Partierna anser att nästa regering bör verka för ett bättre myndighetsspråk. De är också beredda att ta med frågan i regeringsprogrammet. Av de nu- varande riksdagspartierna är det bara Centern som ställer sig tveksam.

Partierna ser en klar nytta med ett begripligt myndighetsspråk: begripliga texter skulle öka medborgarnas intresse att delta i samhällsaktiviteter och underlätta kommunikationen mellan medborgare och myndigheter. Dessutom skulle ett begripligt myndighetsspråk kunna leda till ekonomiska besparingar, tack vare smidigare kommunikation. Det här framgår av en enkät som Forskningscentralen för de inhemska språken gjort inför riksdagsvalet.

Partierna anser vidare att myndigheterna inte bara ska satsa på begripliga texter, utan också på bättre muntlig kommunikation. Alla borde därför ges möjligheter att träffa tjänstemän personligen eller alternativt få sköta sina ärenden per telefon. Den skriftliga kommunikationen å sin sida skulle kunna förbättras genom att myndigheterna införde fler lättlästa texter, bl.a. på sina webbsidor.

Enligt partierna skulle en nämnd för det finska författningsspråket också kunna bidra positivt till ett bättre myndighetsspråk. Många partier anser ändå att en sådan nämnd inte genast borde bli permanent utan först tillsättas på en viss tid. Partiernas tveksamhet är något överraskande, då det vid statsrådet finns en svensk språknämnd som i över 50 års tid arbetat för ett enhetligt svenskt lag- och författningsspråk. Partierna understöder också förslaget att myndigheter ska höra Forskningscentralen för de inhemska språken när de skapar nya myndighetsnamn.

Enkäten om åtgärder för ett bättre myndighetsspråk sändes i februari till alla de 17 partier som finns i partiregistret. Enkäten riktades till partisekreterarna eller partiordförandena och den besvarades av sammanlagt 14 partier, bland dem alla nuvarande riksdagspartier. Enkätresultatet och de enskilda partiernas svar kan studeras på Forskningscentralens webbplats www.focis.fi.

Mer information ger specialforskaren Aino Piehl, tfn 020 7813 271, aino.piehl[ät]kotus.fi.

Enkäten presenteras också i tidskriften Kielikello 1/2011 och som kort sammanfattning
i tidskriften Språkbruk 1/2011 (utkommer vecka 13).

Se också Forskningscentralens pressmeddelande 7.6.2010:

Myndighetsspråket bör tas upp på de politiska beslutsfattarnas agenda