Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

7.6.2010

Krav från Forskningscentralen för de inhemska språken:

Myndighetsspråket bör tas upp på de politiska beslutsfattarnas agenda


Ett klart myndighetsspråk ska ingå som en naturlig del i allt politiskt beslutsfattande. Förvaltningslagen av år 2004 innehåller ett krav på gott språkbruk. Det här kravet måste nu omsättas i praktiken. Detta förutsätter inte bara politisk vilja, utan också pengar.

Forskningscentralen för de inhemska språken anser att nästa regering bör behandla frågan om ett bättre myndighetsspråk i sitt program. Det är viktigt att inkludera ett politikprogram för myndighetsspråk i regeringsprogrammet, eller att på annat sätt ta med myndighetsspråket när man bereder regeringsprogrammet. Det är möjligt att förbättra myndigheternas språkbruk och att samtidigt effektivisera myndigheternas verksamhet. Detta leder till dels besparingar i de offentliga finanserna, dels bättre service för medborgarna.

Enligt förvaltningslagen ska myndigheterna använda ett sakligt, klart och begripligt språk. Språklagen kräver å sin sida att myndigheterna ska förvalta landets språkkulturarv och främja användningen av båda nationalspråken. Även många andra författningar, t.ex. författningar om information och myndighetsbeslut, tar upp myndigheternas skyldighet att använda ett gott språk. Ett gott myndighetsspråk omfattar också namn på offentliga tjänster och förvaltningsområden. Namn som Destia, Stroke Unit och Regionförvaltningsverket i Norra Finland fyller inte kraven på ett gott språk. Namnfrågan är en viktig detalj som avspeglar språkattityderna inom den offentliga förvaltningen och de problem som finns på djupare plan. De här problemen tar sig konkreta uttryck i medborgarnas vardag bland annat i form av komplicerade myndighetstexter med krångliga meningar och svåra ord.

Trots att det redan finns författningar som betonar vikten av ett gott språk är myndighetsspråket fortfarande svårtolkat, vilket utgör ett betydande samhälleligt problem. Ett otydligt myndighetsspråk kan till och med utgöra ett hot för medborgarnas rättsskydd och för demokratin. Ett otydligt språkbruk strider även mot offentlighets- och likställighetsprinciperna.

Forskningscentralen för de inhemska språken vill att principen för ett gott språkbruk systematiskt och aktivt tillämpas i den offentliga förvaltningen. Detta kunde med fördel ske genom ett politikprogram eller specialfinansiering. Varje myndighet ska känna ansvar för att dess meddelanden, såväl skriftliga som muntliga, är sakliga och förståeliga.

Mer information ges av
Pirkko Nuolijärvi, direktör, professor, tfn 020 781 32 20, Pirkko.Nuolijarvi[ät]kotus.fi
Eivor Sommardahl, ledande språkvårdare, tfn 020 781 32 87, Eivor.Sommardahl[ät]focis.fi