Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Hyvää virkakieltä 2018

27.4.2018 10.00

Näin syntyi Hyvä virkakieli -verkkokurssi

Marianne Laaksonen kertoo maaliskuussa julkaistusta Hyvä virkakieli -verkkokurssista ja sen taustoista.

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on julkaissut verkkokurssin, joka perehdyttää valtion viranomaisia selkeään ja ymmärrettävään virkakieleen. Hyvä virkakieli -kurssi sijaitsee valtionhallinnon yhteisessä digitaalisessa oppimisympäristössä E-oppivassa, ja se on toteutettu yhteistyössä HAUS kehittämiskeskuksen kanssa.

Kotuksessa alettiin valmistella hyvän virkakielen pilottikurssia vuonna 2016. Valtion ja kuntien virastoille lähetettiin elokuussa 2016 kysely, jossa kartoitettiin tarvetta hyvän virkakielen kurssille ja toiveita muun muassa sen sisällöstä ja muodosta. Kyselyyn saatiin 857 vastausta: kunnista 256 ja valtionhallinnosta 601.

Kyselyn vastauksissa verkkokurssia pidettiin tärkeänä: vastaajista 90 % piti kurssia tarpeellisena tai erittäin tarpeellisena, ja 124 vastaajaa kertoi olevansa halukas osallistumaan kurssin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Aihealueista tärkeimpänä pidettiin lause- ja virkerakenteiden selkeyttämistä. Aihetta piti tarpeellisena 37 % ja erittäin tarpeellisena 60 % vastaajista.

Vastauksissa myös toivottiin, että kurssia kehitettäisiin jatkuvasti. Vain 6 % vastaajista kannatti sitä, että kurssin sisältö pysyisi muuttumattomana. Palautetta kouluttajalta kaipasi 95 % vastaajista, mutta varsinaista lopputestiä tai todistusta kannatti vastaajista alle puolet. (Laaksonen & Viertiö 2016.)

Suunnittelusta toteutukseen

Kyselyn vastaukset käytiin läpi syksyn 2016 aikana, ja niistä siivilöitiin olennaiset tiedot ja toiveet. Kurssin sisältöä pohdittiin Kotuksessa eri kokoonpanoissa ja työpajassa sidosryhmien kanssa. Aiheeksi valittiin lause- ja virkerakenteet, koska se sai kyselyssä eniten kannatusta.

Elokuussa 2017 ryhmä Kotuksen asiantuntijoita osallistui tilaisuuteen, jossa suunniteltiin valtion digitaalisen oppimisympäristön E-oppivan sisältöjä ja pohdittiin sen eri käyttäjäryhmiä. E-oppivaa toteuttamaan oli valtionvarainministeriössä perustettu hanke Yhteinen e-oppiminen valtionhallinnossa, jonka tavoitteena on rakentaa valtiolle uusi yhteinen oppimisympäristö, uusia yhteisiä oppimissisältöjä ja digitaalisesta oppimisesta kiinnostuneiden kehittäjien verkosto (Valtiovarainministeriö 2017).

Tilaisuus johti Kotuksen ja HAUSin verkko-oppimisyhteistyöhön. Verkkokurssin käsikirjoitus työstettiin Kotuksessa valmiiksi kuukauden aikana. Lokakuun lopussa Kotuksen verkkokurssitiimi kokoontui HAUSin tuotantotiimin kanssa työpajaan, jossa käsikirjoitus käytiin läpi. Kurssin videot kuvattiin marraskuun lopussa, ja kommenttien, muokkausten ja korjausten jälkeen kurssi oli valmis julkaistavaksi maaliskuussa 2018. (Ks. myös Laaksonen 2018a; 2018b.)

Hyvä virkakieli -verkkokurssi

Hyvä virkakieli on Moodle-pohjainen kurssi, joka on avoin ja ilmainen kaikille valtionhallinnon työntekijöille. Kurssin esittelyvideo ja sisällönkuvaus ovat kaikkien nähtävillä E-oppiva-ympäristössä, mutta kurssille kirjaudutaan valtion Virtu-tunnuksin. Toiveissa on, että kurssi saataisiin tämän vuoden aikana myös kuntien työntekijöiden käyttöön.

Kurssi on noin tunnin mittainen, ja se koostuu pääasiassa opetusvideoista, joilla virkakielestä ja sen hankalista lause- ja virkerakenteista kertovat Kotuksen kouluttajat. Alun perin Kotuksessa ajateltiin tehdä kurssista teksti- ja tehtäväpainotteinen hyödyntämällä Moodlen toiminnallisuuksia, mutta E-oppivan tuotantotiimi halusi asiantuntijat esiin. Toistaiseksi videoissa ei ole tekstitystä, mutta saavutettavuutta pyritään parantamaan viimeistään kesän aikana.

Videoiden lisäksi kurssi sisältää paljon tietolaatikoita, esimerkkejä ja tehtäviä. Niitä kyselyssä nimenomaan toivottiin. Resurssit eivät riittäneet siihen, että kouluttaja voisi olla näin laajan yleisön tavoittavalla kurssilla interaktiivisesti läsnä tai antaa tehtävistä palautetta. Tehtävät on silti laadittu niin, että niistä selviää sekä oikea vastaus että usein myös vaihtoehtoiset ilmaisutavat.

Kurssissa on neljä osiota. Ensimmäinen osio Mitä on virkakieli? on tiivis johdanto virkakieleen ja siihen, miten virkakieltä syntyy ja miten sitä voi parantaa. Osiossa Vältä raskaita rakenteita käsitellään hankalia lause- ja virkerakenteita: pitkiä määriteketjuja, epäselviä lauseenvastikkeita ja ajatuksen katkaisevia kiilalauseita. Osiossa Käytä lukijalle tuttuja ilmauksia pohditaan tekstien epähavainnollisuutta, muun muassa substantiivityyliä ja passiivin käyttöä. Viimeisessä osiossa Kurssin opit käyttöön esitetään lyhyt yhteenveto ja annetaan vinkkejä siihen, mistä löytää lisätietoa. (Laaksonen 2018a; 2018b.)

Tavoitteena kielitietoisuus ja tekstien ymmärrettävyys

Hyvä virkakieli -verkkokurssin tarkoituksena on herättää viranomaiset kiinnittämään huomiota kieleen, teksteihin ja niiden monimutkaisiin rakenteisiin. Kurssilla myös opastetaan kirjoittamaan ymmärrettäviä virkatekstejä toisille viranomaisille ja asiakkaille. Tunnin verkkokurssi ei voi kattaa kaikkea, mutta se voi auttaa ratkaisemaan konkreettisia tekstin ymmärrettävyyden ongelmia ja innostaa etsimään lisää tietoa ja koulutusta.

Verkkokurssia päivitetään tarpeen ja palautteiden mukaan, mutta ei jatkuvasti, vaikka näin toki kyselyssä toivottiin. Ennemminkin Kotus toivoo saavansa resursseja siihen, että verkkoon saataisiin tulevaisuudessa lisää kursseja virkakielen selkeyttämisestä. Hyvän virkakielen toimintaohjelmassa suositellaan valtioneuvostoa huolehtimaan, että virkakielikoulutukseen laaditaan viranomaisten yhteinen koulutusohjelma ja että virkakielen laadun arviointiin kehitetään yhteisiä välineitä (OKM 2014, 17–18). Hyvä virkakieli -verkkokurssi on Kotuksen avaus kohti valtionhallinnon yhteistä koulutusohjelmaa.

MARIANNE LAAKSONEN

Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 25.4.2018.

Linkit:

Hyvä virkakieli -verkkokurssi

E-oppiva-oppimisympäristö

Lähteet:

OKM 2014 = Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014: Hyvän virkakielen toimintaohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:2.

Laaksonen, Marianne 2018a: Kun Kotus verkkokurssin teki. Blogi E-oppiva-oppimisympäristössä 11.3.2018.

Laaksonen, Marianne 2018b: Valtionhallinnon Hyvä virkakieli -verkkokurssi on avattu! Uutinen Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla 15.3.2018.

Laaksonen, Marianne ja Viertiö, Annastiina 2016: Hyvää virkakieltä kaikille: verkkokurssille 97 prosentin kannatus. Uutinen Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla 20.10.2016.

Valtiovarainministeriö 2017: Petteri Kallio: Never stop learning. Työ2.0: Sata tarinaa työstä valtiolla. Uutinen valtiovarainministeriön verkkosivuilla 17.11.2017.


Palaa otsikoihin