Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Hyvää virkakieltä 2017

8.3.2017 10.00

Säädöskielen ohjeita

Matti Räsänen kirjoittaa kolumnissaan uudesta säädöskielen ohjesivustosta. Sivusto julkaistiin 2. helmikuuta 2017.

Lakikielen ja lainvalmistelun tueksi on tarjolla uusi apuneuvo: Kotimaisten kielten keskus julkaisi Säädöskielen ohjeita -sivuston 2. helmikuuta 2017. Sivusto on tarkoitettu lainvalmistelijoille, ja se sijaitsee Kotimaisten kielten keskuksen palvelimella (www.kotus.fi/saadoskielenohjeita). Sen ovat laatineet Kotuksen erityisasiantuntijat Aino Piehl ja Matti Räsänen. Oikeusministeriön laintarkastusyksikkö on auttanut esimerkkien löytämisessä.

Lainkirjoittajan opas

Suomessa on pitkä perinne säädösvalmistelun ohjeistuksen ja lainvalmistelun oppaiden laatimisessa. Vuonna 1970 oikeusministeriö julkaisi Lainlaatijan oppaan, joka sisälsi oikeusministeriön silloiselle lainsäädäntöosaston tarkastustoimistolle vahvistamat tarkastusohjeet. Ohjeet ovat siirtyneet nyttemmin sähköiseen muotoon. Oikeusministeriö on julkaissut vuodesta 2013 Lainkirjoittajan opasta, joka on vuodesta 2014 lähtien ollut saatavilla päivitettävänä verkkojulkaisuna Finlexissä.

Lainkirjoittajan opas on kattava kokonaisesitys kansallisen säädösvalmistelun tueksi. Siinä annetaan ohjeita niin yksittäisen säännöksen kuin koko säädöstekstinkin laatimiseksi. Ohjeissa havainnollistetaan lakiteknisesti selkeiden säädösten kirjoittamista. Toisaalta oppaassa vastataan myös lainvalmistelussa kohdattaviin periaatekysymyksiin: mitä säännellään ja mitä sääntelyssä otetaan huomioon sekä perustuslain kannalta että yleisesti.

Säädöskielen ohjesivujen tausta

Ajatus sellaisista säädöskieleen keskittyvistä ohjeistoista, joissa huomio kohdistetaan eritoten lain tekstipiirteisiin, on vanha ja ajan saatossa usein kuultu. Virkakielityöryhmän julkaisemassa Hyvän virkakielen toimintaohjelmassa keväällä 2014 asia kirjattiin julkishallinnon viestintää koskevaksi toimenpide-ehdotukseksi (http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/hyva_virkakieli.html). Sen mukaan ”Kotimaisten kielten keskus kokoaa verkkosivuilleen säädöstekstien esimerkkejä, jotka täydentävät Lainkirjoittajan opasta ja havainnollistavat sen ohjetta yleisesti ymmärrettävän säädöskielen kirjoittamisesta.”

Kun aloimme Kotuksessa suunnitella ohjeiden sisältöjä, mietimme ohjeiden käyttötarkoitusta. Otimme lähtökohdaksi hallintolain 9. pykälän: viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Viranomaistoiminta perustuu lain kirjaimeen, ja kansalaisten oikeusturvan ja hallinnon sujuvuuden kannalta on tärkeää, että myös säädöskieli täyttää hallintolain vaatimukset. Sivut eivät kilpaile Lainkirjoittajan oppaan kanssa, vaan esimerkit täydentävät sen ohjeita.

Sivujen sisällöstä

Säädöskielen ohjeita -sivusto on jaoteltu aihepiireihin. Nyt julkaistussa aloitusversiossa on neljä aihepiiriä: virke- ja lauserakenne, sanasto, tekstin jäsennys ja tiedon määrä. Virke- ja lauserakenteen osiossa havainnollistetaan hallintolain selkeyden vaatimusta. Esimerkit konkretisoivat, millaiset virke- ja lauserakenteen piirteet vaikeuttavat tekstin sisällön hahmottamista ja millaiset taas helpottavat tekstin sisällön havaitsemista. Sanaston aihepiirissä tarkastellaan lain käsitteitä ja termistöä sekä nostetaan näkyville esimerkkejä hyvistä termeistä.

Kolmas teema on jäsennys. Siinä kuvataan informaatiorakennetta eli sitä, millä keinoin teksti etenee luontevasti niin, että lukija saa edellä sanotun perusteella kiinni seuraavasta asiasta. Mihin kohtaan sijoitetaan lauseen keskeinen tieto, jotta se saa riittävän painon? Neljäs aihepiiri on tekstissä tarjotun tiedon määrä. Osiossa käsitellään esimerkiksi sitä, ilmaistaanko asia säädösviittauksen avulla vai kirjoitetaanko se pykälässä auki.

Yksittäiset ohjesivut noudattavat samaa kaavaa. Sivun alussa kuvataan ilmiötä lyhykäisesti ja annetaan ohjeistus. Sitten näytetään asiaa havainnollistava esimerkki. Jos kyseessä on muokkausta vaativa esimerkki, alkuperäinen teksti ja muutosesityksemme näytetään rinnakkain. Esimerkin jälkeen selitetään muutoksen syitä ja tarpeen tullen lisähuomautuksia ja viitteitä lisälukemiseen.

Jatkuvaa parantamista

Maailma muuttuu, tekstilajit muuttuvat. Niin säädösten kuin muidenkin tekstien laatimisessa tärkeintä on liike − ajatteluliike.  Se, että lain kirjoittaja on tietoinen tekstissä esiintyvien ratkaisujen vaikutuksesta lopputulokseen. Säädöskielen ohjeiden avulla tahdomme kannustaa hyvien ratkaisujen etsimiseen ja niiden toteuttamiseen.

Säädösohjesivustoa päivitetään jatkuvasti uusin aihepiirein ja esimerkein. Voit myös olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Uusia esimerkkejä voi ehdottaa sivuston ylläpitäjille verkkolomakkeella. Toimivasta tekstin muotoilusta kertovat esimerkit ovat yhtä tähdellisiä kuin paranneltavat.


MATTI RÄSÄNEN

Kirjoitus on ilmestynyt Virallisen lehden Hyvää virkakieltä -palstalla 8.3.2017.

Palaa otsikoihin