Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Demokratiapäivän puhe

Eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen puhe Demokratiapäivän tilaisuudessa Kuntatalossa 18.10.2016

Hyvät Demokratiapäivän osanottajat!

Olen hyvin iloinen siitä, että minulle on annettu kunnia valita Vuoden selväsanainen -kilpailun voittaja esiraadin valitsemista kolmesta ehdokkaasta. Olen myös hyvin iloinen siitä, että kilpailun järjestäjä Kotimaisten kielten keskus pyrkii näin jännittävällä tavalla edistämään hyvää virkakieltä ja viranomaisviestintää.

Hyvä hallinto on perusoikeus. Sen sisältöä on täsmennetty erityisesti hallintolaissa, jossa on nimenomainen säännös hyvän kielenkäytön vaatimuksesta. Sen mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Säännöksen esitöiden mukaan näihin vaatimuksiin kuuluu sellainen ilmaisutapa, jonka perusteella hallinnon asiakkaan voidaan olettaa yksiselitteisesti ymmärtävän asian sisällön ja saavan siitä asian laatuun nähden riittävästi tietoa. Säännös siis edellyttää esitystavalta sekä kielellistä selkeyttä että sisällöllistä ymmärrettävyyttä.

Hyvä virkakieli ja viranomaisviestintä koituvat erityisesti hallinnon asiakkaan hyväksi. Mutta asialla on myös toinen puolensa. Viranomaisen kielenkäytön ja viestinnän laatu vaikuttaa myös siihen kuvaan, joka hallinnon asiakkaalle muodostuu viranomaisesta. Hyvä kielenkäyttö lisää luottamusta viranomaiseen ja sen toimintaan. Toiseksi viranomaisen selkeä ja sisällöllisesti ymmärrettävä viestintä vähentää hallinnon asiakkaan tarvetta pyytää neuvontaa ja esittää kysymyksiä viranomaiselle. Tämän vuoksi hyvä viestintä voi vähentää viranomaisen asiakaspalveluun turhaan kuluvaa aikaa ja siten edistää viranomaisen toiminnan tuloksellisuutta.

Mielestäni kaikki edellä esitetyt vaatimukset ja näkökohdat täyttyvät erinomaisesti tiedottaja Lea Ansamaan ja sosiaalityöntekijä Sini Sivosen toteuttamassa hankkeessa, jossa Oulun kaupungin omaishoidontuen päätöstekstit on uudistettu.

Hankkeen toteuttamistapa on ollut innovatiivinen. Siihen on kytketty erilaisia yhteistyön ja vuorovaikutuksen muotoja esimerkiksi niin, että kuntalaiset ovat päässeet kommentoimaan tekstejä ja antamaan niistä palautetta.

Lopputulos näyttää erinomaiselta. Päätöstekstien kielellinen selkeys ja sisällöllinen ymmärrettävyys ovat parantuneet huikeasti. Tämä saavutus on erityisen arvokas omaishoidontuen päätöksissä, sillä niitä vastaanottavat henkilöt ovat usein ikäihmisiä. Päätösteksteihin on lisäksi onnistuttu luomaan ihmisläheinen sävy.

Uskon, että tämä hanke, sen toteuttamistapa ja lopputulos ovat lisänneet luottamusta Oulun kaupungin toimintaan ja madaltaneet kynnystä asiointiin sen kanssa.

Toivon, että tämä hanke innostaa myös muita viranomaisia kehittämään virkakieltään ja viestintäänsä.

Julistan Oulun kaupungin tiedottajan Lea Ansamaan ja sosiaalityöntekijän Sini Sivosen Vuoden selväsanainen -kilpailun voittajiksi!