Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista kielikysymyksistä. Laaja blogi- ja kolumniarkisto, kysymyksiä ja vastauksia -osio, teemakoosteita.

Kotus kysyi ja puolueet vastasivat: näin virkakieli paranisi


Kotus lähetti helmikuussa 2011 kyselyn siitä, mitä puolueet tekisivät virkakielen parantamiseksi. Kysely meni kaikille puoluerekisteriin merkityille 17 puolueelle. Vastausta pyydettiin puoluesihteeriltä tai puolueen puheenjohtajalta. Kyselyyn vastasi 14 puoluetta, joukossa kaikki nykyisen eduskunnan puolueet. 

Puolueet kannattavat kyselyn mukaan sitä, että seuraava hallitus ryhtyy toimiin virkakielen parantamiseksi ja kirjaa ne myös hallitusohjelmaansa. Eduskuntapuolueista vain keskusta on epävarma kannastaan. Puolueet katsovat hyvästä virkakielestä olevan suurta hyötyä yhteiskunnalle: se lisäisi kansalaisten intoa osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja helpottaisi kansalaisten ja viranomaisten kanssakäymistä. Yksi parannuskeino olisi perustaa lautakunta säädösten kielen selkeyttämiseksi.

Katso kysymykset ja puolueiden vastaukset niihin.

Palaa otsikoihin

1. Virkakieli ja toimiva hyvinvointivaltio 

Monia julkisia palveluita ja tukia voi hakea vain kirjallisesti, mikä aiheuttaa vaikeuksia etenkin erityisryhmille. Etuuksien alikäyttö on yleisempää kuin väärinkäyttö: esimerkiksi vanhukset eivät hae heille kuuluvia tukia tai palveluja, koska kokevat asioinnin vaikeaksi tai nöyryyttäväksi. 
Mitä tulisi tehdä, jotta asiointiprosessi ja siinä käytetty virkakieli ei estäisi avun ja sen tarvitsijan kohtaamista?

Valitkaa vähintään yksi seuraavista vaihtoehdoista.


Vastausvaihtoehdot
 Vaihtoehdon valinneet puolueet
1) Turvataan mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen virkailijan kanssa.
11         
Itsenäisyyspuolue, Kansallinen Kokoomus, Kommunistinen Työväenpuolue, Köyhien Asialla, Muutos 2011, Perussuomalaiset, Suomen Keskusta, Suomen Kommunistinen Puolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto

2) Organisoidaan helposti saavutettava puhelinneuvonta yhden luukun periaatteella.
10
Itsenäisyyspuolue, Kansallinen Kokoomus, Kommunistinen Työväenpuolue, Köyhien Asialla, Ruotsalainen kansanpuolue, Suomen Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit, Vapauspuolue, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto

3) Lisätään selkokielisen informaation määrää.
11
Itsenäisyyspuolue, Kansallinen Kokoomus, Kommunistinen Työväenpuolue, Muutos 2011, Perussuomalaiset, Suomen Keskusta, Suomen Kommunistinen Puolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vapauspuolue, Vasemmistoliitto

4) Lisätään sosiaaliasiamiesten määrää.
2
Itsenäisyyspuolue, Suomen Kristillisdemokraatit


5) Säilytetään nykyinen käytäntö.

Palaa otsikoihin

2. Tekstien ja kirjoitustyön lisääntyminen työelämässä

Kirjoittaminen haukkaa yhä useammissa ammateissa yhä suuremman osan työajasta.  Esimerkiksi päiväkodin työntekijällä voi mennä jopa päivä viikossa kirjoitustöihin.

Mitä tekstien määrän lisääntymiselle pitäisi tehdä? 

Valitkaa vähintään yksi seuraavista vaihtoehdoista.


Vastausvaihtoehdot Vaihtoehdon valinneet puolueet
1) Lisätään henkilökuntaa, jotta varsinaiseen työhön on riittävästi aikaa.

Itsenäisyyspuolue, Kommunistinen Työväenpuolue, Suomen Kommunistinen Puolue, Vapauspuolue

2) Kiinnitetään säädösehdotusten vaikutusten arvioinnissa entistä tarkemmin huomiota tekstityön tuottamaan hallinnolliseen taakkaan.

12
Itsenäisyyspuolue, Kansallinen Kokoomus, Kommunistinen Työväenpuolue, Köyhien Asialla, Muutos 2011, Perussuomalaiset, Suomen Keskusta, Suomen Kommunistinen Puolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto

3) Säännellään sitä, kuinka paljon resursseja tekstityöt saavat sitoa eri aloilla.

3
Köyhien Asialla, Ruotsalainen kansanpuolue, Vasemmistoliitto
4) Nimitetään tekstiasiainvaltuutettu seuraamaan ja rajoittamaan tekstintuotantoa.

0
  –
5) Tilanteeseen ei ole tarvetta puuttua.


Palaa otsikoihin

3. Viranomaisten nimien käyttökelpoisuus

Viranomaisten uudet nimet ovat herättäneet laajalti hämmennystä, ja niistä on jopa kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Niistä ei käy selvästi ilmi toiminnan sisältö eikä alueen sijainti (esim. Stroke Unit, Destia ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, joka sijaitseekin Lapin eteläpuolella). Lisäksi eri hallinnonalat antavat samoille alueille eri nimiä. 

Miten Suomessa pitäisi ratkaista viralliseen käyttöön tarkoitettujen viranomaispalvelujen ja paikannimistön käsittely? 

Valitkaa vähintään yksi seuraavista vaihtoehdoista.


Vastausvaihtoehdot
 Vaihtoehdon valinneet puolueet
1) Muodostetaan valtakunnallinen paikannimilautakunta, joka koostuu keskeisistä viranomais- ja asiantuntijatahoista. Se antaisi ohjeita nimien muodostamisesta ja sillä olisi kiistanalaisissa tapauksissa lakisääteinen oikeus päättää nimien hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

0  
  –
2) Kotimaisten kielten tutkimuskeskukselle määritellään oikeus toimia kansallisena koordinoivana nimiasiantuntijaelimenä, jolta viranomaisten on pyydettävä nimistä lausunnot jo ennen päätöksentekoa.
10    
Itsenäisyyspuolue, Kommunistinen Työväenpuolue, Köyhien Asialla, Perussuomalaiset, Ruotsalainen kansanpuolue, Suomen Keskusta, Suomen Kommunistinen Puolue, Vapauspuolue, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto

3) Säädetään nimilaki, jossa selvästi määritellään, kenen vastuulle nimipäätökset eri tapauksissa kuuluvat ja mitä asiantuntemusta päätöksiä tehtäessä on käytettävä.

4
Kommunistinen Työväenpuolue, Köyhien Asialla, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue


4) Kukin organisaatio päättää nimestään oman harkintansa mukaan. Viranomainen voi käyttää apuna esimerkiksi mainostoimistoja tai nimikilpailuja.
3
Itsenäisyyspuolue, Kansallinen Kokoomus, Muutos 2011

Palaa otsikoihin

4. Säädöskielen lautakunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä oikeusministeriö ehdottavat tulevaisuuskatsauksissaan, että perustettaisiin lautakunta parantamaan säädöskielen ymmärrettävyyttä. Siinä olisi edustettuna lainvalmistelun, laintarkastuksen, kielen- ja nimistönhuollon ja termityön asiantuntemus.

 Mitä mieltä olette lautakunnan tarpeellisuudesta?

Valitkaa yksi seuraavista vaihtoehdoista.

Vastausvaihtoehdot

Vaihtoehdon valinneet puolueet
1) Säädöskielen lautakunta olisi hyödyllinen keino säädösten selkeyttämiseksi.

3
Ruotsalainen kansanpuolue, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vihreä liitto
2) Lautakunta voisi olla hyödyllinen, mutta ensin sitä kannattaa kokeilla määräaikaisesti.
9
Itsenäisyyspuolue, Kansallinen Kokoomus, Köyhien Asialla, Kommunistinen Työväenpuolue, Muutos 2011, Perussuomalaiset, Suomen Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit, Vapauspuolue

3) Lautakunnalla tuskin olisi suurta vaikutusta.
2
Suomen Kommunistinen Puolue, Vasemmistoliitto

4) Lautakunnasta olisi rahanmenoa, josta ei olisi vastaavaa hyötyä.
0
  –

5) Lautakunta vain hidastaisi säädösten valmistelua.0  –

Jos lautakunta perustettaisiin, millaisiin toimiin sen pitäisi ryhtyä? Valitkaa vähintään yksi seuraavista vaihtoehdoista.

Lautakunnan pitäisi


Vastausvaihtoehdot
 Vaihtoehdon valinneet puolueet
1) tarkistaa tärkeiden säädösten kieliasu sekä muodostaa sopivia termejä ja ilmauksia lainvalmistelijoiden tarpeisiin
10 
Itsenäisyyspuolue, Kommunistinen Työväenpuolue, Köyhien Asialla, Muutos 2011 Perussuomalaiset, Ruotsalainen kansanpuolue, Suomen Kommunistinen Puolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vapauspuolue

2) antaa ohjeita siitä, mitä valmistelun eri vaiheissa pitäisi tehdä ymmärrettävyyden huomioon ottamiseksi
10
Itsenäisyyspuolue, Kansallinen Kokoomus, Muutos 2011, Perussuomalaiset, Suomen Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vapauspuolue, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto

3) järjestää koulutusta ja teettää oppaita lainvalmistelijoille
7
Itsenäisyyspuolue, Kommunistinen Työväenpuolue, Muutos 2011, Suomen Kommunistinen Puolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vihreä liitto

4) teettää tutkimusta, jonka perusteella säädösten ymmärrettävyyttä voidaan
parantaa

5
Itsenäisyyspuolue, Kommunistinen Työväenpuolue, Muutos 2011, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
5) mitata pistokokein säännösten ymmärrettävyyttä ja raportoida tuloksista näkyvästi julkisuudessa


Palaa otsikoihin

5. Viranomaisten tekstinlaadinnan organisointi ja johtaminen

Viranomaistekstien laatua voidaan parantaa myös vaikuttamalla työn johtamiseen ja kirjoittajien asenteisiin ja taitoihin. Mitä keinoja mieluiten käyttäisitte? 

Valitkaa vähintään yksi seuraavista vaihtoehdoista.


Vastausvaihtoehdot

Vaihtoehdon valinneet puolueet
1) Kehitetään välineitä viranomaisten tekstien laadun mittaamiseen ja tehdään hyvästä kielestä yksi tulostavoite.
5    
Ruotsalainen kansanpuolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto

2) Nimetään organisaatioihin virkakielivastaavat, joilla on riittävät valtuudet organisaationsa kielenkäytön kehittämiseen, ja perustetaan virkakielivastaavien verkosto viemään hyviä käytäntöjä organisaatiosta toiseen.

1
Vihreä liitto
3) Korostetaan virkamiehille entistä selvemmin, että jokainen vastaa itse tekstiensä selkeydestä.

7
Itsenäisyyspuolue, Kansallinen Kokoomus, Köyhien Asialla, Muutos 2011, Perussuomalaiset, Vapauspuolue, Vasemmistoliitto
4) Varataan enemmän aikaa kirjoittamiseen, budjetoidaan säännölliseen täydennyskoulutukseen ja hankitaan kirjoittajien käyttöön apuvälineitä, kuten sanakirjoja, kirjoitusoppaita, oikolukuohjelmia, termipankkeja ym.

8
Itsenäisyyspuolue, Kansallinen Kokoomus, Kommunistinen Työväenpuolue, Suomen Kommunistinen Puolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto
5) Kehitetään viranomaistekstien fraasipankkeja ja muita tietojärjestelmiä niin, että ne auttavat kirjoittamaan selkeitä tekstejä eivätkä ole selkeyden esteenä kuten nykyisin on laita.

3
Kommunistinen Työväenpuolue, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vihreä liitto
6) Lisätään selkeän ja yleistajuisen kirjoittamisen opintoja hallinnon tehtäviin valmistavassa koulutuksessa ja kiinnitetään rekrytoinnissa huomiota taitoon kirjoittaa selkeästi.10 
Kommunistinen Työväenpuolue, Muutos 2011, Perussuomalaiset, Suomen Keskusta, Suomen Kommunistinen Puolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vapauspuolue, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto
7) Viranomaistekstien laatu ei ole niin tärkeä tavoite, että siihen olisi syytä panostaa niukkoja voimavaroja. 0  –


Palaa otsikoihin

6. Hyvän virkakielen hyödyt

Hyvästä virkakielestä on monenlaista hyötyä. Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita?

1 = Ei lainkaan tärkeää, 2 = Ei kovin tärkeää, 3 = Emme osaa sanoa, 4 = Melko tärkeää, 5 = Erittäin tärkeää

Vastausvaihtoehdot
 Vaihtoehdon valinneet puolueet
1) Hyvä virkakieli auttaa kansalaisia noudattamaan viranomaisten määräyksiä ja lisää palvelujen saavutettavuutta.
    
5 = Itsenäisyyspuolue, Kansallinen Kokoomus, Köyhien Asialla, Perussuomalaiset, Ruotsalainen kansanpuolue, Suomen Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vihreä liitto (9)
4 = Kommunistinen Työväenpuolue, Suomen Kommunistinen Puolue, Vapauspuolue, Vasemmistoliitto (4)
3 = Suomen Kommunistinen Puolue (1)
2 = ei
1 = ei

2) Hyvä virkakieli auttaa kansalaisia osallistumaan asioiden valmisteluun ja niistä käytävään keskusteluun.
 5 = Kansallinen Kokoomus, Kommunistinen Työväenpuolue, Köyhien Asialla, Muutos 2011, Ruotsalainen kansanpuolue, Suomen Keskusta, Suomen Kommunistinen Puolue, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto (10)
4 = Itsenäisyyspuolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Vapauspuolue (3)
3 = Perussuomalaiset (1)
2 = ei
1 = ei

3) Hyvästä virkakielestä koituu julkisen talouden säästöjä, kun viranomaisilta ei kulu aikaa vaikeaselkoisten päätösten tai ohjeiden selittämiseen kansalaisille.
 5 = Kansallinen Kokoomus, Köyhien Asialla, Muutos 2011, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vihreä liitto (6)
4 = Itsenäisyyspuolue, Kommunistinen Työväenpuolue, Suomen Keskusta, Vasemmistoliitto (4)
3 = Perussuomalaiset, Ruotsalainen kansanpuolue, Suomen Kommunistinen Puolue, Vapauspuolue (4)
2 = ei
1 = ei

4) Hyvä virkakieli auttaa tiedotusvälineitä kertomaan viranomaisten toiminnasta kansalaisille ja valvomaan viranomaisten toimintaa.

 5 = Kansallinen Kokoomus, Kommunistinen Työväenpuolue, Köyhien Asialla, Suomen Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vihreä liitto (7)
4 = Itsenäisyyspuolue, Muutos 2011, Perussuomalaiset, Suomen Kommunistinen Puolue, Vapauspuolue, Vasemmistoliitto (6)
3 = Ruotsalainen kansanpuolue (1)
2 = ei
1 = ei

5) Hyvä virkakieli lisää kansalaisten kiinnostusta politiikkaan ja kansalaisten luottamusta päätöksentekijöihin. 5 = Itsenäisyyspuolue, Kansallinen Kokoomus, Köyhien Asialla, Suomen Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vapauspuolue, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto (9)
4 = Muutos 2011, Perussuomalaiset, Suomen Kommunistinen Puolue (3)
3 = Ruotsalainen kansanpuolue (1)
2 = Kommunistinen Työväenpuolue (1)
1 = ei


Palaa otsikoihin

7. Virkakielen parantaminen hallitusohjelmaan?

Vaikka hallintolaki velvoittaa käyttämään ymmärrettävää kieltä, ovat monet viranomaisten laatimat tekstit vaikeaselkoisia. Siksi Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on esittänyt, että uusi hallitus ottaisi hallitusohjelmaan toimenpiteitä virkakielen parantamiseksi.

Kannatatteko sitä, että virkakielen parantaminen otetaan mukaan hallitusohjelmaan?

Vastausvaihtoehdot

 

Vaihtoehdon valinneet puolueet

Kannatamme

12 

Kansallinen kokoomus, Kommunistinen Työväenpuolue, Köyhien Asialla, Muutos 2011, Perussuomalaiset, Ruotsalainen kansanpuolue, Suomen Kommunistinen Puolue, Suomen Kristillisdemokraatit, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vapauspuolue, Vasemmistoliitto, Vihreä liitto

Emme kannata

0

Emme osaa sanoa

2

Itsenäisyyspuolue, Suomen Keskusta


Julkaistu Kotuksen sivuilla 2011.

Palaa otsikoihin