Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Malliasiakirjat koulutuksen prosessien tukena

Työsuojeluhallinnossa virkamiesten koulutusta ohjaa ja kehittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama valtakunnallisen koulutuksen koordinaatioryhmä.

Mitä parannettiin ja miten?

Työsuojeluhallinnossa laadittiin prosessikuvaukset keväällä 2013 koulutuksen vuosisuunnittelu- ja seurantaprosessista sekä koulutustilaisuuden toteutusprosessista. Prosessikuvaukset laadittiin alkujaan selkiinnyttämään ja aikatauluttamaan koulutuksen suunnittelua ja toteutusta.

Prosessit kuvattiin ”Aika ja resurssit” -kaaviolla Excel-taulukkoon, ja siihen liitettiin prosessin eri vaiheisiin liittyvät tiedot ja dokumentit. Kaavioon liitetyistä dokumenteista tehtiin malliasiakirjat, kuten esimerkiksi koulutustiedotepohja, jota käytetään jokaisen koulutuksen tiedotuksessa. Samoin esimerkiksi luennoitsijatiedotteesta laadittiin malli, jota käytetään, kun luennoitsijalle lähetetään tietoa koulutuksesta ja käytännön järjestelyistä. 

Koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät vastuunjaot ja tehtävät kirjattiin ja numeroitiin prosessikaavion kohtien mukaan. ”Vastuunjako ja tehtävät” -asiakirjasta jokainen prosessiin osallistuva henkilö voi tarkistaa, mitä hänen vastuulleen kuuluu ja mitä asioita on käytännössä tehtävä.

Mikä on toimien tulos?

Prosessikuvaus antaa aikataulun eri työvaiheiden toteutukselle. Samalla se ohjaa koulutusten suunnittelua ja varmistaa, että koulutuksen ohjelma ja kaikki järjestelyt on hoidettu ennen varsinaista koulutustilaisuutta. Mallipohjat ovat erityisen hyviä esimerkiksi sijaistamistilanteissa. Tällöin sijainenkin pystyy hoitamaan asiat prosessikaavion mukaan.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången