Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Pilottivirastojen ja -kuntien suunnitelmat


Palaa otsikoihin

Kela

Kelan pilottihanke selkeyttää verkko-palvelujen tekstejä

Kela on tarjonnut asiakkailleen verkkoasiointipalveluja vuodesta 2004 alkaen. Kuukausittain noin 900 000 asiakasta käyttää Kelan verkkoasiointipalveluja niin, että he tunnistautuvat palveluun. Asiakkaat voivat täyttää hakemuksensa ja lähettää sen liitteet palvelussa, tai he voivat katsoa esimerkiksi hakemuksensa käsittelytilanteen.

Kelan verkkoasiointipalvelun tekninen järjestelmä ja asiakkaiden käyttöliittymät uudistuvat lähivuosina. Uudistuksen yhteydessä parannetaan verkkoasiointipalvelujen kielen ymmärrettävyyttä. Asioiden esittämisessä lähtökohdaksi otetaan asiakasnäkökulma.

Tavoitteena on tarjota asiakkaalle yhtenäinen palvelukokemus koko asioinnin aikana.  Pyrkimyksenä on myös tavoittaa uusia käyttäjäryhmiä asiointipalvelujen piiriin.

Pilottihankkeeksi on valittu alle 16-vuotiaan vammaistuen tekstit. Tavoitteena on tarkastella kokonaisuutena tähän etuuteen liittyviä tekstejä, esim. kela.fi-sivut, verkkohakemus, paperihakemus. Näiden tekstien erityispiirteenä on mm. se, että etuutta hakee lapsen huoltaja eikä lapsi eli etuudensaaja.

Tavoitteena on löytää verkkotekstien selkeyttämiseen hyviä käytäntöjä, joita voidaan soveltaa laajemminkin.

Pilotissa tarkastellaan samanaikaisesti sekä suomen- että ruotsinkielisiä tekstejä. Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan myös muiden kieliversioiden lisääminen palveluun myöhemmin.

Pilotin esiselvitys tehdään syksyn 2014 kuluessa, ja varsinainen työskentely ajoittuu vuoteen 2015.

Lisätietoja:

vastaava kielenhuoltaja Kaino Laaksonen, puh. 020 634 1937

kehittämispäällikkö Elina Sipola, puh. 020 634 3973

Palaa otsikoihin

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön pilottihankkeena on uusi tieliikennelaki

Haluamme profiloitua selkeän virkakielen puolestapuhujina. Siksi kansliapäällikkö Harri Pursiainen on lupautunut kampanjan kummiksi.

Otamme kielen selkeyden ja ymmärrettävyyden entistä paremmin huomioon asioittemme valmistelussa ja viestinnässä.  Selkeä virkakieli on olennainen osa tehokasta, tuottavaa ja vaikuttavaa toimintaa. Kansalaiset ja elinkeinoelämä ovat tärkeimmät asiakkaamme, siksi asiakirjojemme ja viestintämme on oltava aina selkeää ja ymmärrettävää. Selkeä kieli tukee samalla toimintamme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Valitsimme kampanjan pilottihankkeeksi uuden tieliikennelain. Laki koskettaa kaikkia kansalaisia, ja siksi sen valmistelussa on kiinnitettävä erityinen huomio kielen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.

Selkeäkielisyys otetaan entistä kiinteämmäksi osaksi ministeriön työprosesseja esimerkiksi hallituksen esitysten ja muistioiden laadinnassa. Muistiotekstejä pyritään lyhentämään ja vähentämään. Käytännön työssä hyödynnetään Hyvän virkakielen toimintaohjelman tuottamaa materiaalia.

Ministeriössä jatketaan aktiivisesti erilaisten viestintä- ja kirjoitusvalmennusten järjestämistä. Selkeän virkakielen merkityksestä puhutaan myös ministeriön lainvalmisteluverkostossa. Tavoitteena on, että selkeän kielen tuottamisesta tulee lainvalmistelussa pysyvä toimintatapa. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun kansalaisia ja sidosryhmiä halutaan osallistaa valmistelutyöhön esimerkiksi sosiaalisen median tai joukkoistamisen kautta.

Virkakielikampanjasta tiedotetaan aktiivisesti ministeriön sisällä. Ministeriön ylin johto ja esimiehet ovat sitoutuneet kehittämistoimiin hyvän virkakielen puolesta.

Laadimme erillisen toimintasuunnitelman kampanjan toteuttamisesta ministeriössä.

Lisätietoja:

viestintäjohtaja Taina Pieski, taina.pieski(ät)lvm.fi, puh. 0295 34 2330

Palaa otsikoihin

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

Trafi uudistaa tekstejä, päätöksiä ja toimintamalleja

Trafi lähettää kansalaisille ja yrityksille runsaasti erilaisia kirjeitä, selvityspyyntöjä ja päätöksiä, joiden tekstin laatu on nykyään vaihteleva. Asiaan kiinnitettiin erityisesti huomiota Avoin hallinto -projektin yhteydessä.

Avoin hallinto -projektiin liittyen Trafissa aloitti Hyvän kielen ryhmä, jonka toiminta laajeni parin vuoden projektiksi syksyllä 2014.

Projektin tavoitteena on mm. uudistaa Trafin keskeiset kansalaisille lähetettävät tekstit ja päätökset, kouluttaa henkilökuntaa hyvän kielen käyttöön sekä kehittää toimintamalli, jolla hyvää kieltä pidetään yllä Trafin tuottamissa teksteissä.

Virkakielikampanja osui Trafin osalta siis sopivaan saumaan. Saamme siitä tukea projektimme toimintaan ja toimintamallien kehittämiseen. Kampanjan pilottihankkeeksi olemme ottaneet kansalaisille lähettämämme kirjeet, kuten ajokorttien muistutuskirjeet, ajoneuvojen verotuksen selvityspyynnöt ja lupakirjojen saatekirjeet.

Lisätietoja:

kehityspäällikkö Elina Uotila, elina.uotila(ät)trafi.fi

Palaa otsikoihin

Maahanmuuttovirasto

Mahdollisuus rakentaa entistä selkeämpää viranomaiskieltä

Osallistuminen virkakielikampanjaan antaa lisäpontta työlle, jota teemme jo nyt. Selkeä ja asiallinen kieli on tärkeä osa viraston viestintää ja hyvää asiakaspalvelua.

Suuri osa asiakkaistamme ei puhu äidinkielenään palvelukieliämme suomea, ruotsia tai englantia.  Lisäksi käsittelemme Maahanmuuttovirastossa usein vaikeasti ymmärrettäviä asioita, jotka pohjautuvat EU-säädöksiin. Jo pelkkä oleskeluluvan hakuprosessi voi olla monivaiheinen ja vaikeatajuinen. Vielä haastavamman asiasta tekee lakia selittävä viranomaiskieli. Tärkeimpiä asiakkaille suunnatuista teksteistämme ovat lupahakemuksiin tehdyt päätökset, joissa viitataan lakiin. Pohdimme jatkuvasti, kerrommeko usein monimutkaiset asiat selkeimmällä mahdollisella tavalla.

Verkkosivumme ovat merkittävä osa asiakasviestintää, ja olemme panostaneet sivuston selkeyteen paljon. Selkeämpää viranomaisviestintää on myös se, että kerromme työstämme ja avaamme asiakkaillemme heidän asiointiprosessinsa vaiheita ja etenemistä. Yleisöllä on oikeus tietää ja ymmärtää, mitä viranomainen tekee. Olemme valinneet pilottihankkeeksi asioinnin kulusta tiedottamisen ja asiointiprosessien yksinkertaistamisen.

Virkakielikampanjaan osallistuminen on myös hyvä tilaisuus kääntää katse kohti sisäistä viestintäämme. Viraston sisäinen virkakieli jää helposti ulospäin viestityn varjoon. Virkamiesten päivittäisessä työssä tuottamat sisäiset tekstit ovat kuitenkin osa viestinnän kokonaisuutta. Pilottihankkeessa arvioimmekin samalla viraston työntekijöiden kirjoittamis- ja kielenkäyttökoulutuksen tarpeen.

Lisätietoja:

tiedottaja Kaisa Härkisaari, kaisa.harkisaari(ät)migri.fi

Palaa otsikoihin

Tampere

Tampere parantaa päätöksiä ja esityslistoja

Päätös- ja esityslistojen tekstit ovat Tampereen kaupungin kohde virkakielen selkeyttämisessä. Päätöstekstien kielestä tulee helposti kankeaa ja eräänlaista hallinnon ammattikieltä. Tämä vaikeuttaa sekä luottamushenkilöiden että kuntalaisten mahdollisuuksia ottaa selvää vireillä olevista asioista ja vaikuttaa päätöksiin.

Hallinnon avoimuus ja kansalaisten tiedonsaantioikeuksien toteutuminen edellyttävät selkeää kieltä. Selkeän virkakielen kirjoittamisen taidon on oltava kaikilla tekstejä kirjoittavilla valmistelijoilla. Viestintä ei voi toimia hallinto-suomi-kääntäjänä.

Vaikeaselkoinen kieli myös hidastaa päätöksentekoa, aiheuttaa turhaa hallintoa ja lisää tehottomuutta sekä  aiheuta väärinymmärryksiä.

Lisätietoja:

viestintäjohtaja Anna-Maria Maunu, anna-maria.maunu(ät)tampere.fi

Palaa otsikoihin

Vaasa

Vaasan tavoitteena ovat selkeämmät ja lyhyemmät esityslistan valmistelutekstit

Vaasan kaupunki valitsi kehittämiskohteekseen kaupunginhallituksen esityslistan valmistelutekstit ja kohderyhmäksi tekstien valmistelijat eri toimialoilta. Tavoitteena ovat selkeämmät ja lyhyemmät tekstit. Tekstien kehittäminen palvelee sekä päätöksentekijöitä että kuntalaisia. Osana pilottihanketta kaupunki tarjoaa tekstien valmistelijoille koulutusta kevään ja syksyn 2015 aikana.

Vaasa on kansainvälinen kaksikielinen kaupunki. Vaasalaisista 70,1 % on suomenkielisiä ja noin 22,7 % ruotsinkielisiä. Muunkielisten osuus kaupungin väestöstä on 7,2 %. Kaupungin viestinnän kehittäminen on jatkuva prosessi. Viime vuosien vahvat panostukset kaksikielisyyteen ovat tuottaneet hyvää tulosta. Vaasa on panostanut viittomakieliseen tiedottamiseen. Selkokielisestä viestinnästä on myös keskusteltu. Selkeä virkakieli luo vankan pohjan näiden kokonaisuuksien kehittämiselle jatkossakin.

Myös käännöstoiminnan kannalta virkakielikampanja on myönteinen asia. Selkeästi kirjoitettua tekstiä on helpompi kääntää. Samalla väärinkäsitysten mahdollisuus pienenee ja käännetystä tekstistä tulee luonteva ja helposti ymmärrettävä.

Vaasan kaupungin strategiassa on nostettu esiin mm. vuorovaikutus, tehokkaat päätöksentekoprosessit sekä kaksi- ja monikieliset palvelut. Keskittyminen selkeämmän virkakielen käyttöön auttaa meitä saavuttamaan näitä tavoitteita.

Lisätietoja:

ma. viestintäjohtaja Maria Backman, maria.backman(ät)vaasa.fi

Palaa otsikoihin

Verohallinto

Verohallinto osallistuu pilottiin sekä suomeksi että ruotsiksi

Verohallinnolla on monia tavoitteita kielen parantamiseen kampanjan aikana:

  • Testaamme tekstejä asiakkailla ja hyödynnämme asiakkaiden kokemuksia tekstityössä.

  • Selvitämme mahdollisuudet tarjota ohjeita myös selkokielellä.

  • Luomme verkostoja ja vaihdamme hyviä käytäntöjä pilotin osallistujien ja muiden virastojen kanssa.

  • Täydennämme kirjoittajille suunnattuja ohjeita ja tuomme ohjeet ja kirjoittamisen apuvälineet paremmin kirjoittajien saataville.

  • Huolehdimme tietojärjestelmien tuottamien kirjeiden ja muiden tekstien laadusta. Jatkamme nykyistä kehittämistyötä: esimerkiksi tietojärjestelmäuudistuksen yhteydessä käymme läpi tuhatkunta asiakaskirjettä vuosien 2013–2018 aikana.


Lisätietoja:

viestintäjohtaja Mikko Mattinen ja osoitteesta kielenhuolto(ät)vero.fi


Palaa otsikoihin