Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Pilottien kuulumisia


Kevään 2015 kuulumisiaan kertovat liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), Maahanmuuttovirasto, Tampereen kaupunki ja Verohallinto. Katso myös Kelan kommenttia tekstitalkoista.

Palaa otsikoihin

Liikenne- ja viestintäministeriö

Virkakielikampanja on näkynyt liikenne- ja viestintäministeriössä pikemminkin vanhojen toimintatapojen tehostamisena kuin kokonaan uusina hankkeina.

Asiantuntijoiden ja esimiesten viestintäkoulutusta ministeriöllä on ollut jo pitkään, mutta helmikuussa siitä tehtiin pakollinen. Koulutus koostuu kolmesta teemasta, joista jokainen käsittää perusosan ja syventävän osan. Teemat ovat ”Vaikuttava viestijä”, ”Vaikuttava puhuja” ja ”Vaikuttava kirjoittaja”. Koulutus suoritetaan kolmen vuoden kuluessa.

Liikenne- ja viestintäministeriössä kampanjan pilottina on tieliikennelain kokonaisuudistus. Tässä on hyödynnetty Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle -hanketta, jossa on mukana 13 kummikoulua. Nuorilla on ollut jo kaksi tapaamista, ja kolmas on tulossa syksyllä.

Tapaamisissa nuoret ovat muun muassa käsitelleet liikennesääntöpykäläehdotuksia ryhmissä ja antaneet niistä ”lausunnon”. Pykälistä on kokoontumisissa syntynyt vilkastakin keskustelua.

Myös ministeriön normaali, säännöllinen kirjoittajakoulutus tukee virkakielikampanjan tavoitteita. Vuoden 2015 aikana jatketaan koulutusta muun muassa some-kirjoittamisesta sekä tasokkaiden PPT-esitysten tekemisestä.

Ministeriön verkkosivujen, esitteiden ja julkaisujen kieltä huolletaan ja kehitetään jatkuvasti. Viestinnän toiminnot on ohjeistettu perusprosesseissa, joissa kielen selkeys on mainittu keskeisenä vaatimuksena.

Perusprosessit ovat olleet olemassa jo useita vuosia. Virkakielikampanjan aikana niiden noudattamiseen on kiinnitetty entistä tarkempaa huomiota.

Palaa otsikoihin

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

Trafin Hyvä kieli -projekti etenee

Trafissa alkoi Hyvä kieli -projekti jo ennen Virkakielikampanjaa, joten kampanjan pilotiksi ryhtyminen tuli meille kuin tilauksesta.

Olemme tähän mennessä muokanneet mm. ajokorttimuistutuskirjeitä ja verotuksen erilaisia selvityspyyntöjä ja päätöksiä. Syksyllä käymme rekisteröintiasioiden kimppuun. Vaikka osa teksteistä on jo valmiita, niin suuri osa tulee käyttöön vasta tähän myöhemmin.

Virkakielikampanjan kautta saimme mahdollisuuden lähettää joitakin tekstejä neljän suomen kielen opiskelijan tarkasteluun. Heidän käsittelyssään oli kolme kirjettä sekä yksi laajempi ohjeistus. Heiltä saamastamme palautteesta on varmasti hyötyä, kun tekstejä ryhdytään uusimaan.

Kampanjan tekstitalkoissa oli kommentoitavana vesikulkuneuvojen rekisteröintiä koskeva määräys, johon oltiin tekemässä pientä lisäystä. Vaikka se oli yksi tuoreimpia määräyksiämme, niin kommentointien kautta siitäkin löytyi paljon parannettavaa.

Emme tee kielenhuoltoa Trafissa aivan itseksemme, vaan kilpailutuksen jälkeen valitsimme kielenhuollon kumppaniksi projektiin MIFin.

Lisätietoja: kehityspäällikkö Elina Uotila, osoitteesta elina.uotila(ät)trafi.fi

Palaa otsikoihin

Maahanmuuttovirasto

Kevään ja alkukesän aikana Maahanmuuttovirastossa on tehty paljon pieniä muutoksia verkkosivuille. Aina kun verkkosivuja päivitetään tai muokataan, käymme samalla läpi tekstejä kielenhuollon näkökulmasta. Laajoille ja monipuolisille verkkosivuille on väistämättä päätynyt ilmaisuja, jotka voisi esittää vielä selkeämmin.

Jatkuva asiakkaan näkökulmasta ajattelu on viestintätiimillä jo hyvin selkärangassa, ja jokaista tekstiä, uutta ja vanhaa, tarkastellaan kriittisesti. Samalla asiakaspalveluyksikkö antaa välitöntä palautetta, jos asiakaspuheluissa kysellään samaa asiaa tai ymmärretään väärin jotakin verkkosivujen tekstiä.

Olemme myös jatkaneet käsittelemiemme lupa-asioiden prosessikuvitusta ja julkaisseet nyt viimeisimpänä kansalaisuusilmoituksen käsittelyä koskevan kuvituksen. Katso kuvaesitystä kansalaisuuden ilmoitusprosessista Näin kansalaisuus etenee.

Kääntäjämme on saanut valmiiksi ison urakan eli verkkosivujemme maahanmuuttosanaston päivittämisen. Hän kävi läpi kaikki nykyisen sanaston termit, poisti sieltä tarpeettomat, lisäsi muutamia uusia paljon käytettyjä sanoja ja editoi muut. Sanastoasioita eli oikeita termejä ja vastineita pohdittiin yhdessä muutaman hengen työryhmässä.

Viemme kesän aikana uudistetun sanaston Migri.fi-sivuille. 

Lisätietoja: tiedottaja Kaisa Härkisaari, osoitteesta kaisa.harkisaari(ät)migri.fi

Palaa otsikoihin

Tampereen kaupunki

Tampereella on virkakielikampanjassa painotus esittelytekstien ja esityslistatekstien kielessä. Kevään aikana on päivitetty valmistelijan opas, josta on tehty myös tiivistelmä. Oppaassa ja tiivistelmässä erityisesti korostetaan kielen selkeän kielen merkitystä kaupunkilaisten osallistumisessa. Opas on sähköisessä muodossa intranetissä, ja tiivistelmä myös painetaan pieneksi esitteeksi.
 
Valmisteluun liittyviä tekstejä kirjoittaa ja työstää  Tampereen kaupungin kokoisessa organisaatiossa satoja henkilöitä. Selkeä kieli on otettu teemaksi myös henkilöstön koulutuksessa.
 
Virkakielikampanjan aineistoja on levitetty organisaatiossa sekä sähköisesti että printattuna. Intrassa on oma osionsa hyvälle virkakielelle, ja säännöllisin väliajoin siitä muistutetaan nostamalla uutisia ja ohjeita intran pääsivulle.
 
Lisätietoja: viestintäjohtaja Anna-Maria Maunu, osoitteesta anna-maria.maunu(ät)tampere.fi

Palaa otsikoihin

Verohallinto

Miten Verohallinto osallistuu kampanjaan?

Verohallinto osallistuu kampanjaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Kampanjalle on asetettu kolme päätavoitetta. Edistämme erityisesti seuraavia teemoja:

1.    Testaamme tekstien käytettävyyttä.
2.    Kokoamme ja uudistamme kirjoittajaohjeita.
3.    Tutustumme selkokieleen.

Käytettävyystestauksen avulla pyrimme tunnistamaan tekstien ongelmakohtia ja parantamaan erityisesti verkkotekstien käytettävyyttä. Ensimmäisessä testauksessa koelukijat tutustuivat lahjaverotuksen teksteihin. Testaukseen sisältyi etukäteistehtävä ja ohjattu ryhmäkeskustelu. Tulosten perusteella päätetään, miten käytettävyystestaus vakiinnutetaan osaksi Verohallinnon toimintaa.

Toinen tavoite on koota ja uudistaa Verohallinnon kirjoittajaohjeita ja julkaista niitä intrassa. Laajennamme myös ymmärrystämme tekstin tuottamisprosessin eri vaiheista, jotka ovat usein yhteistoiminnallisia. Varsinainen kirjoitustyö limittyy usein tekstien toimittamisen ja kielenhuollon kanssa, ja kaikki keskeiset tekstit myös käännetään.

Kolmas tavoite on, että Verohallinnon työntekijät tutustuvat erityisryhmille tarkoitettuun selkokieleen. Yhteistyö Selkokeskuksen kanssa alkoi selkokielen perusteisiin johdattavalla luennolla, joka sai lähes 200 kuulijaa. Pilotin aikana pohditaan, pitäisikö Verohallinnon selkokielistää joitakin paljon käytettyjä ohjeita ja muita tekstejä. Näitä voisivat olla verokorttiin ja veroilmoitukseen liittyvät tekstit. Verohallinto osallistui tällaisella tekstillä myös kampanjan tekstitalkoisiin.

Katso Verohallinnon talkootekstiä ja sen kommentteja. Voit tehdä itsekin ehdotuksia.

Lisätietoja: viestintäjohtaja Mikko Mattinen ja osoitteesta kielenhuolto(ät)vero.fi

Palaa otsikoihin