Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Toimintaohjelmaa edeltäneet kyselyt


Virkakielityöryhmä teetti Hyvän virkakielen toimintaohjelmaa varten kolme kyselyä vuonna 2013. Näiden lisäksi Kotimaisten kielten keskus teki jo vuonna 2011 kyselyn puolueille. Tällä sivulla pääset tutustumaan tehtyjen kyselyjen tuloksiin. Vastauksista on poistettu kohdat, joiden perusteella voi tunnistaa yksittäisen vastaajan (kunnan, viranomaisen tai henkilön). Kunkin kohdan avoimet vastaukset on numeroitu, jotta yksittäiset vastaukset erottuisivat toisistaan paremmin. Lisäksi on poistettu epäasiallinen sisältö, jota oli vain muutamassa vastauksessa.

Palaa otsikoihin

Kysely kuntien kielenhuoltotilanteesta

Virkakielityöryhmä kartoitti kyselyllä kuntien kielenhuoltotilannetta ja kuntien näkemyksiä keinoista, joilla tekstejä voidaan parantaa. Kysely lähetettiin kesällä 2013 kaikkiin Suomen 320 kuntaan. Kyselyn toteuttivat Kotimaisten kielten keskus ja Suomen Kuntaliitto, ja se osoitettiin kunnansihteereille, jotka saattoivat halutessaan lähettää sen myös kunnan eri toimialoille. Vastauksia tuli 158.

Kyselyn tulokset

Artikkeli kyselyn vastauksista Kielikellossa 1/2014

Palaa otsikoihin

Kysely kansalaisille viranomaisten kielenkäytöstä

Kotimaisten kielten keskuksen sivuilla oli heinä-elokuussa 2013 avoin kysely, jolla kerättiin vastaajien hyviä ja huonoja kokemuksia viranomaisten viestinnästä sekä ehdotuksia siitä, kuinka viestintää voisi parantaa. Vastauksia tuli 240.

Kyselyn tulokset

Artikkeli kyselyn vastauksista Kielikellossa 1/2014

Palaa otsikoihin

Kysely nimien, virkanimikkeiden ja termien muodostamisesta valtionhallinnossa

Kotimaisten kielten keskus teki elokuussa 2013 valtion virastoille kyselyn, jossa selvitettiin, millaisia käytäntöjä valtion viranomaisilla on organisaatioiden, niiden alayksiköiden, hankkeiden ja verkkosivustojen nimiä laadittaessa. Lisäksi kysyttiin virkanimikkeiden ja termien muodostamisesta. Vastauksia saatiin 209.

Kyselyn tulokset

Artikkeli kyselyn nimiä koskevista vastauksista Kielikellossa 3/2014

Artikkeli kyselyn virkanimikkeitä ja termejä koskevista vastauksista Kielikellossa 3/2014

Palaa otsikoihin

Kysely puolueille

Kotimaisten kielten keskus teki puolueille ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja kyselyn selvittääkseen, kuinka tärkeänä ne pitivät virkakielen laatua ja kuinka valmiita ne olivat toimimaan sen parantamiseksi.

Kysely lähetettiin puoluesihteereille tai puheenjohtajille. Kultakin puolueelta pyydettiin vain yhtä vastausta. Niitä tuli 14. Kaikki silloisessa eduskunnassa oleva puolueet vastasivat kyselyyn.

Kyselyn kysymykset ja vastaukset

Palaa otsikoihin